Nieuws van 2017

Over de strafrechtelijke risico’s van de aannemer voor niet-vergunde constructies : Aannemer, raadpleeg Uw bouwheer/architect tijdig omtrent de stedenbouwkundige vergunning

Een in de dagelijkse praktijk vaak onderschat probleem betreft het risico op eigen strafrechtelijke veroordeling van de aannemer bij niet-vergunde constructies. In een recent arrest van 21 april 2017 benadrukt het Hof van Beroep te Gent (nogmaals) dat ook de aannemer, als professioneel bouwactor, niet zomaar klakkeloos kan uitvoeren wat bouwheer of architect verlangt.

Ga verder

Vordering onontvankelijk omwille van een gebrek aan inschrijving in de Kruispuntbank der Ondernemingen

Ga verder

De voor- en nadelen van de Indicatieve Tabel 2016

In een vorig nieuwsbericht verwezen wij reeds naar de nieuwe Indicatieve Tabel 2016 (verder: IT) en met name naar de specifieke wijzigingen dewelke de invoering van deze nieuwe tabel met zich meebracht.

Ga verder

Nieuwe krakerswet op 6 november 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Op maandag 6 november 2017 werd de wet van 18 oktober 2017 betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed (verder: de nieuwe krakerswet) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Vanaf 10 dagen na bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad, met name op 16 november 2017, zal het kraken van andermans woning naar Belgisch recht strafbaar worden gesteld.

Ga verder

IOS-procedure is en blijft facultatief. Quid gerechtskosten bij dagvaarding? Het Hof van Cassatie beslist.

In een arrest van 12 oktober 2017 verbreekt het Hof van Cassatie een uitspraak waarin de gerechtskosten ten laste werden gelegd van de partij die de dagvaarding uitbracht.

Ga verder