Nieuwe krakerswet op 6 november 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Tot op heden is het kraken van een woning niet specifiek bij wet verboden. De gemeente en de politie hebben weinig mogelijkheid om in zulke gevallen iets te ondernemen. Er is immers sprake van huisvredebreuk indien de politie een bezet pand betreedt zonder huiszoekingsbevel. Daarbij komt dat de krakers tot op heden worden beschermd door het recht op onschendbaarheid van de woning. Teneinde zulks te verhelpen en de eigenaars van zulke gekraakte woningen afdoende te beschermen werd op 2 april 2015 een wetsvoorstel ingediend.

Onder meer naar aanleiding van enkele recente kraakgevallen in de stad Gent, werd de nieuwe krakerswet op 6 november 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Voormelde wet zal op 16 november 2017, m.n. de tiende dag na bekendmaking hiervan in het Belgisch Staatsblad in werking treden. 

Vooreerst zullen ingevolge deze wet enkele wijzigingen aan het Strafwetboek worden doorgevoerd teneinde dit uit te breiden met een specifieke strafbaarstelling voor personen die andermans woning bezetten dan wel erin verblijven zonder toestemming van de bewoners alsook indien geen gevolg wordt gegeven aan het bevel tot ontruiming van andermans woning dan wel aan de uithuiszetting. Voordien werd immers enkel voorzien in de bescherming van een bewoonde woning. Belangrijk om hierbij op te merken is dat voormeld misdrijf een klachtmisdrijf is.

Na strafkracht zal de Procureur des Konings eveneens de ontruiming van het bezette goed kunnen bevelen binnen een termijn van acht dagen na de kennisgeving van zulk bevel tot ontruiming. Tegen het bevel kan hoger beroep worden ingesteld middels neerlegging van een verzoekschrift ter griffie van het Vredegerecht van het kanton waar het bezette goed gelegen is. De Vrederechter zal zich vervolgens binnen een termijn van tien dagen volgend op de zitting uitspreken. Hiertegen kan geen hoger beroep worden ingesteld.

Er zullen daarnaast ook een aantal wijzigingen aan het Gerechtelijk Wetboek worden doorgevoerd. Zo zal, zonder dat een strafklacht wordt ingediend, de vordering tot uithuiszetting middels een verzoekschrift kunnen worden ingediend bij het Vredegerecht van het kanton waar het bezette goed gelegen is. Na uitspraak van de Vrederechter zal de uithuiszetting in principe relatief snel kunnen plaatsvinden, zijnde vanaf de achtste dag volgend op de betekening van het vonnis. Het OCMW wordt in principe eveneens van het voorgaande ingelicht.

Na twee jaar zal de nieuwe krakerswet worden geëvalueerd middels de evaluatieregels dewelke door de Koning zullen worden bepaald.

Indien U hieromtrent verdere vragen zou hebben staat Schuermans advocaten steeds te uwer beschikking.