Nieuws

Tom Hens verkozen als vicestafhouder van de Balie Provincie Antwerpen voor het gerechtelijk jaar 2019-2020

Ga verder

Uitbreiding van de beroepsmogelijkheden voor de beklaagde

Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat de bijkomende beroepstermijn die voor het openbaar ministerie openstaat afbreuk doet aan de wapengelijkheid vermits diezelfde mogelijkheid er niet is voor de beklaagde.

Ga verder

Onontvankelijkheidssanctie voor verkeerde of onvolledige inschrijving in de KBO afgeschaft

Op 27 mei 2019 trad een wet in werking die de sanctie van onontvankelijkheid voor een vordering ingesteld door een eiser die in de KBO niet ingeschreven is voor de activiteit waarop die vordering is gebaseerd, afschaft.

Ga verder

Werkzaamheden directiecomité Unidroit te Rome

Ga verder

Vernietiging afschaffing verkavelingsplicht voor het afsplitsen van een onbebouwde kavel

Het Grondwettelijk Hof herstelt de oude definitie van verkavelen.

Ga verder