Nieuws

Wet tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering

Ga verder

Over de stuiting van de verjaring en de inertie van de schuldeiser

Het Grondwettelijk Hof oordeelt in een arrest van 3 juli 2019 dat de stuiting van de verjaring ingevolge een dagvaarding niet onevenredig is gelet op de vele actiemiddelen die de schuldenaar ter beschikking staan om de procesgang zelf in handen te nemen.

Ga verder

KB zorgt voor een verdere omzetting van de IDD

Op 5 juli trad een KB van 18 juni 2019 in werking dat de Richtlijn Verzekeringsdistributie (IDD) verder omzet in het Belgische recht, voornamelijk wat betreft de aanvraag tot en behoud van de inschrijving als tussenpersoon, de verantwoordelijken voor de distributie, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, de vereiste beroepskennis en vakbekwaamheid en de definitie van een professionele klant.

Ga verder

Implicaties van de Brexitwet voor het verzekeringsrecht

De Brexitwet voert een nieuwe categorie van verzekeringstussenpersonen in, namelijk de gevolmachtigde onderschrijver. Bovendien waarborgt de Brexitwet de continuïteit van de verzekeringsovereenkomsten.

Ga verder

Wet verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van dienstverleners in de bouwsector in werking sinds 1 juli 2019

De wet betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid in de bouwsector werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en is in werking getreden op 1 juli 2019.

Ga verder