Erkenning van Schuermans advocaten door Leaders League 2024

2024-05-24
Ook in 2024 wordt Schuermans advocaten door Leaders League erkend.
Ga verder

AI – Verordening nu ook goedgekeurd door de Raad van de Europese Unie

2024-05-23
Ook de Raad van de Europese Unie keurt de AI - Verordening goed.
Ga verder

Tot ziens wegwerpeconomie! Een nieuwe weg naar het herstel van producten

2024-05-16
Op 16 januari 2024 heeft de Federale Regering een wetsontwerp ingediend ter bevordering van de herstelbaarheid en levensduur van goederen. Dit bouwt verder op eerdere Europese initiatieven en ontleent inspiratie uit de recente invoering van een herstelbaarheidsindex in Frankrijk.
Ga verder

Wet van 17 maart 2024 tot wijziging van de WAM: overzicht van belangrijkste wijzigingen

2024-05-06
De Wet van 17 maart 2024 tot wijziging van de Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen brengt heel wat, zij het eerder beperkte, vernieuwingen en wijzigingen aan in deze voormelde Wet van 1989 (hierna: WAM). Deze wijzigingen zijn enerzijds het gevolg van diverse uitspraken van het Grondwettelijk Hof en vormen anderzijds een gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2021/2118 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2021 tot wijziging van Richtlijn 2009/13/EG betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid (hierna: Richtlijn 2021/2118). Eveneens werden een aantal verwijzingen en sommige begrippen geüpdatete overeenkomstig de relevante nieuwe wetgeving (bv. verwijzingen naar de Wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen en ook de terminologie in dit verband werden vervangen door de correcte verwijzingen en terminologie uit de Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen).
Ga verder

De wetgeving over het verkrijgen van goederen voor een bewindvoerder is discriminerend

2024-05-03
Het Grondwettelijk Hof heeft zich in een arrest van 15 februari 2024 gebogen over de grondwetsconformiteit van artikel 908 oud BW (thans artikel 4.141 BW).
Ga verder

Nieuw Strafwetboek (eindelijk) aangenomen

2024-03-27
Op 22 februari 2024 nam de Kamer de wetsontwerpen tot invoering van boeken I en II van het Strafwetboek aan. Het huidige Strafwetboek dateert nog van 1867 waardoor dit niet meer is aangepast aan de huidige maatschappij. Een hervorming drong zich op. Na talloze gestrande pogingen is het eindelijk zo ver. Volgens de Memorie van Toelichting vormen de begrippen accuraat, coherent en eenvoudig de rode draad doorheen de hervorming.
Ga verder