Wettelijke informatie

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende voorwaarden.

Wettelijke informatie

WETTELIJKE INFORMATIE i.t.v. Artikel III.74 Wetboek economisch recht
INFORMATION LÉGALE conformément à l’Article III.74 du Code de droit économique
LEGAL INFORMATION pursuant to Section III.74 of the Code of economic law

La version française de la présente information légale est disposible à première demande. The English version of this legal information is available upon request.

1. Uw advocaat en zijn kantoor

Mr. Luc Schuermans, Mr. Jean-Luc Schuermans, Mr. Jan Surmont, Mr. Tom Hens en Mr. Kathleen Crommen oefenen het beroep van advocaat uit als vennoot van Schuermans advocaten bv-cvba, een associatie (in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen) waarvan de zetel gevestigd is te 2300 Turnhout, de Merodelei 112, met ondernemingsnummer 0473.667.628 en met kantoren in België te:

  • 2300 Turnhout, de Merodelei 112; en
  • 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 84/3.

Zij zijn advocaat in België en ingeschreven aan de balie van Turnhout en/of Antwerpen. Zij doen een beroep op advocaten niet-vennoten, ingeschreven aan zelfde balie.

Per e-mail kan U hen bereiken op het algemeen e-mailadres info@schuermans-law.be of op hun persoonlijk e-mailadres zoals vermeld op www.schuermans-law.be.

Hun beroepsaansprakelijkheid is verzekerd via de verzekeringen afgesloten door Schuermans advocaten bv-cvba, waaronder in eerste rang bij Amlin Europe NV voor een bedrag tot 1.250.000,00 EUR.

Deze polissen verlenen dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen daarin opgenomen. Hun beroepsaansprakelijkheid kan slechts ingeroepen worden tot beloop van deze dekkingen en op voorwaarde dat deze verzekeraars effectief waarborg verlenen.

2. Uw advocaat en zijn dienstverlening

U kan bij hen terecht voor o.a. juridisch advies en bijstand in geschillen. De inhoud van hun dienstverlening is gespecifieerd in hun correspondentie met U. De algemene voorwaarden van Schuermans advocaten bv-cvba kan U raadplegen op www.schuermans-law.be.

3. Voor informatie of bij klachten

Indien U verdere informatie wenst of een klacht heeft, kan U hen bereiken : via post op het adres : 2300 Turnhout, de Merodelei 112; via telefoon op het nummer : +32 14 43 77 18;  via fax op het nummer +32 14 42 40 59; via e-mail op het algemeen e-mailadres info@schuermans-law.be of op hun persoonlijk e-mailadres zoals vermeld op www.schuermans-law.be.

4. Wat kost uw advocaat?

De prijs van hun dienstverlening bestaat uit de overeengekomen erelonen en kosten, afhankelijk van o.a. de aard, omvang, specialiteit, complexiteit en spoedeisendheid.

5. Beroepsregels en gedragscodes

Zij zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en van de Nationale Orde, die U kan raadplegen op http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87, alsook aan de reglementen van de Balie van Turnhout die U kan raadplegen via secretariaat@balieturnhout.be en/of de reglementen van de Balie van Antwerpen die U kan raadplegen via info@balieantwerpen.be.

6. Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Schuermans advocaten bv-cvba is voor betwistingen over erelonen en kosten onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting zoals voorzien in voormelde reglementen.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
CONDITIONS GÉNÉRALES
GENERAL TERMS AND CONDITIONS

La version française des présentes conditions générales est disposible à première demande. The English version of these general terms and conditions is available upon request.

  1. Schuermans advocaten bv-cvba is een Belgische vennootschap van advocaten, waarvan de zetel gevestigd is te Turnhout (België) en met kantoren te Turnhout en Antwerpen. Zij stelt zich tot doel de advocatuur te beoefenen en dit in de meest ruime zin van het woord, waaronder begrepen juridisch advies en bijstand in geschillen.
  2. De briefwisseling, adviezen, opinies, conclusies en andere schriftelijke stukken uitgaande van Schuermans advocaten bv-cvba zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en mogen in geen geval gebruikt of gereproduceerd worden zonder diens uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming. Bedoelde intellectuele eigendomsrechten blijven bij Schuermans advocaten bv-cvba, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  3. Iedere aansprakelijkheid van Schuermans advocaten bv-cvba en haar advocaten kan slechts ingeroepen worden tot beloop van de dekkingen van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering en op voorwaarde dat deze verzekeraars effectief waarborg verlenen.
  4. Tenzij uitdrukkelijk anders bedongen, is elk betalingsverzoek van Schuermans advocaten bv-cvba betaalbaar binnen vijftien kalenderdagen te rekenen vanaf de datum daarvan. Bij gebrek aan tijdige betaling wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met 10%, met een minimum van 250,00 EUR, en dit onverminderd het recht om vergoeding te vorderen voor de werkelijke schade. Bij gebrek aan tijdige betaling is Schuermans advocaten bv-cvba benevens schorsing van haar dienstverlenging, eveneens gerechtigd om vanaf de vervaldag een conventionele moratoire rente in rekening te brengen gelijk aan de rentevoet zoals bepaald in artikel 5 van de Wet Betalingsachterstand van 2 augustus 2002.
  5. Op overeenkomsten met Schuermans advocaten bv-cvba is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing met uitsluiting van internationale verdragen. Voor geschillen die voortspruiten uit deze overeenkomsten zijn uitsluitend het Vredegerecht van het Kanton Turnhout en de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd.
  6. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden gelden tevens ten behoeve van zowel de advocaten-vennoten van Schuermans advocaten bv-cvba als van de advocaten niet-vennoten waarop zij een beroep doen of hebben gedaan.
  7. In geval van onduidelijkheid is enkel de Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden bindend.

Privacy- en cookieverklaring

Schuermans advocaten bv-cvba draagt vertrouwelijkheid hoog in het vaandel en hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Schuermans advocaten bv-cvba kan persoonsgegevens verzamelen via deze website. Deze gegevens zullen worden verzameld en verwerkt met inachtname van de toepasselijke reglementering inzake de bescherming van persoonsgegevens, inzonderheid de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De bekomen gegevens zullen door Schuermans advocaten bv-cvba enkel worden verwerkt in het kader van de uitoefening van de aan Schuermans advocaten bv-cvba toevertrouwende taken en daaruit resulterende activiteiten, alsook in het kader van het beheer van de relatie met haar cliënten zoals het verzenden van nieuwsbrieven of welkdanige andere communicatie welke erop gericht is U op de hoogte te houden van de activiteiten van Schuermans advocaten bv-cvba.

Persoonsgegevens zullen niet meegedeeld worden aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de aan Schuermans advocaten bv-cvba toevertrouwde opdrachten, zulks wordt opgelegd op grond van dwingende wettelijke bepalingen, al dan niet van deontologische aard, of U daarvoor ondubbelzinnig toestemming verleent.

U kan ons steeds vragen om geïnformeerd te worden omtrent uw persoonsgegevens die door Schuermans advocaten bv-cvba worden verwerkt, om onjuiste persoonsgegevens die op U betrekking hebben te verbeteren of om uw persoonsgegevens die gelet op het doel van de verwerking, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, of waarvan de registratie, de mededeling of de bewaring verboden zijn, of die na verloop van de toegestane duur zijn bewaard te verwijderen. U kan daarvoor een schriftelijk, gedagtekend en ondertekend verzoek richten tot de verantwoordelijke voor de verwerking, vergezeld van een recto-verso kopie van uw identiteitskaart (Schuermans advocaten bv-cvba, de Merodelei 112, 2300 Turnhout) t.a.v. Mr. Jan Surmont.

Deze website maakt gebruik van cookies. Deze cookies worden enkel gebruikt om statistische informatie te bekomen teneinde deze website en de toepassingen daarvan continu te kunnen optimaliseren. De verzamelde informatie is zoveel mogelijk geanonimiseerd en gegroepeerd derwijze dat Schuermans advocaten bv-cvba geen inzicht krijgt in welke individuele gebruikers deze website bezoeken.

U kan zelf kiezen of U cookies aanvaardt of weigert. U kan desgevallend uw browser dermate instellen dat deze geen cookies aanvaardt.