Als advocaten van Schuermans advocaten bv u bijstaan in het kader van financiële verrichtingen of verrichtingen in verband met onroerend goed, moeten we specifieke wettelijke en deontologische regels naleven die tot doel hebben om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme tegen te gaan.

Alvorens we u in dat geval als cliënt kunnen aannemen, moeten we eerst uw identiteit en die van uw eventuele lasthebbers en uiteindelijke begunstigden (UBO’s) controleren. Ook uw kenmerken en het doel en de aard van de opdracht die u ons toevertrouwt, moeten we beoordelen. Die waakzaamheids-verplichtingen gelden eveneens tijdens de uitvoering van onze opdracht, en alle andere opdrachten die u ons nog zou toevertrouwen. De kosten van die administratieve verplichtingen liggen vervat in ons ereloon. 

Om ons toe te laten die verplichtingen na te leven, moet u ons meteen de nodige informatie aanleveren wanneer we u daar om vragen. Doen er zich wijzigingen voor die uw status kunnen beïnvloeden, dan levert u die gegevens meteen uit eigen beweging aan. De informatie die u ons meedeelt, verwerken we en bewaren we gedurende een periode van 10 jaar te rekenen vanaf het einde van onze zakelijke relatie of de laatste opdracht die u ons toevertrouwt. Voor meer informatie over de gegevensbeschermingsaspecten van onze verplichtingen onder de witwaspreventie-regelgeving, verwijzen we naar onze privacy- en cookieverklaring. 

Als u nalaat ons de nodige informatie te bezorgen, kunnen we u niet als cliënt aannemen en/of zijn we genoodzaakt onze werkzaamheden voor u onmiddellijk te beëindigen. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade die daaruit voortvloeit. Bovendien heeft de beëindiging van onze werkzaamheden geen invloed op de al gepresteerde en factureerbare prestaties.

Wanneer we bij de uitvoering van onze opdracht feiten vaststellen waarvan we weten of vermoeden dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme, moeten we dit onmiddellijk melden aan de Stafhouder, behalve wanneer we u juridisch advies verlenen of u verdedigen of vertegenwoordigen in verband met een rechtsgeding. De Stafhouder zal vervolgens beslissen of hij onze melding moet overmaken aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking. In het geval van een melding zijn we ook verplicht om onze werkzaamheden voor u onmiddellijk te beëindigen, zonder u van de reden hiervoor te mogen inlichten. Dat is bij wet verboden. Verder kan u ons niet aansprakelijk stellen voor de meldingen die we te goeder trouw aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking overmaken.

Deze verplichtingen doen uiteraard geen afbreuk aan het beroepsgeheim dat de relatie tussen de cliënt en zijn advocaat blijft kenmerken.