ALGEMENE VOORWAARDEN
CONDITIONS GÉNÉRALES
GENERAL TERMS AND CONDITIONS

La version française des présentes conditions générales est disposible à première demande. The English version of these general terms and conditions is available upon request.

  1. Schuermans advocaten bv is een Belgische vennootschap van advocaten, waarvan de zetel gevestigd is te Turnhout (België) en met kantoren te Turnhout en Antwerpen. Zij heeft als voorwerp de advocatuur te beoefenen en dit in de meest ruime zin van het woord, waaronder begrepen juridisch advies en bijstand in geschillen.
  2. De briefwisseling, adviezen, opinies, conclusies en andere schriftelijke stukken uitgaande van Schuermans advocaten bv zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en mogen in geen geval gebruikt of gereproduceerd worden zonder diens uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming. Bedoelde intellectuele eigendomsrechten blijven bij Schuermans advocaten bv, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  3. Iedere aansprakelijkheid van Schuermans advocaten bv en haar advocaten kan slechts ingeroepen worden tot beloop van de dekkingen van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering en op voorwaarde dat deze verzekeraars effectief waarborg verlenen.
  4. Schuermans advocaten bv wijst overeenkomstig artikel 444, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek op de andere mogelijkheden om een geschil op te lossen, zoals klassieke rechtstreekse onderhandelingen, collaboratieve onderhandelingen, de minnelijke schikking door de rechter, bemiddeling, bindende derdenbeslissing of arbitrage. Meer informatie over deze alternatieve benaderingen is raadpleegbaar op https://advocaat.be/.
  5. Tenzij uitdrukkelijk anders bedongen, is elk betalingsverzoek van Schuermans advocaten bv betaalbaar binnen vijftien kalenderdagen te rekenen vanaf de datum daarvan. Bij gebrek aan tijdige betaling wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met 10%, met een minimum van 250,00 EUR, en dit onverminderd het recht om vergoeding te vorderen voor de werkelijke schade. Bij gebrek aan tijdige betaling is Schuermans advocaten bv benevens schorsing van haar dienstverlenging, eveneens gerechtigd om vanaf de vervaldag een conventionele moratoire rente in rekening te brengen gelijk aan de rentevoet zoals bepaald in artikel 5 van de Wet Betalingsachterstand van 2 augustus 2002.
  6. Op overeenkomsten met Schuermans advocaten bv is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing met uitsluiting van internationale verdragen. Voor geschillen die voortspruiten uit deze overeenkomsten zijn uitsluitend het Vredegerecht van het Kanton Turnhout en de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd.
  7. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden gelden tevens ten behoeve van zowel de advocaten-vennoten van Schuermans advocaten bv als van de advocaten niet-vennoten waarop zij een beroep doen of hebben gedaan.
  8. In geval van onduidelijkheid is enkel de Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden bindend.