Privacy- en cookieverklaring

I. Algemeen

Ons engagement

Schuermans advocaten bv-cvba draagt vertrouwelijkheid hoog in het vaandel en hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Met deze privacy verklaring geven wij heldere en transparante informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke gegevens wij verzamelen. Ons grootste streven is uw vertrouwen te blijven waarborgen.

Schuermans advocaten bv-cvba houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt ondermeer met zich mee dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring;

 • enkel die persoonsgegevens verwerken welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Schuermans advocaten bv-cvba
de Merodelei 112
2300 Turnhout

Contactpersoon: Mr. Jean-Luc Schuermans
jl.schuermans@schuermans-law.be
T +32 14 43 77 18
F +32 14 42 40 59

II. Specifiek voor wat betreft bezoekers van onze website

Onze website verzamelt onderstaande gegevens:

 1. Google analytics; IP-adressen en website bezoek

Wij maken geen gebruik van cookies die persoonsgegevens opslaan.

IP-adressen worden door Google Analytics opgeslagen, op deze manier wordt de geografische locatie bepaald van een bezoeker. Onze website is echter voorzien van 'IP-anonimisatie'. Meer info hierover vindt u op : https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=nl

Wij verwerken bovenvermelde gegevens teneinde een goede rapportage over het gebruik binnen onze website te verkrijgen. Wij kunnen aan de hand van deze rapportages onze website zelf en het bereik ervan verbeteren.

Deze informatie is uitsluitend voor intern gebruik en wordt niet met derden gedeeld.

U kunt de opslag van deze gegevens stoppen door uw cookies uit te zetten en/of al dan niet te aanvaarden. Ook kunt u naderhand de cookies verwijderen. Consulteer hiervoor de uitleg bij de door u gebruikte browser (Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, …)

 1. de door uzelf ingevulde gegevens binnen ons contact formulier.

Wij verwerken deze gegevens enkel met het oog op het beantwoorden van uw vraag en/of het opnemen van contact met U teneinde een afspraak te maken.

U heeft als betrokkene enkele aanvullende rechten die U kunt terugvinden in deel III hieronder.

III. Specifiek t.a.v. overige datasubjecten

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Schuermans advocaten bv-cvba verwerkt voor onderstaande doeleinden en enkel voor de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens werden verkregen of doeleinden die in de lijn daarvan liggen:

 1. om gebruik te kunnen maken van de diensten van Schuermans advocaten bv-cvba (ter uitvoering van een overeenkomst)

 2. om uitnodigingen voor deelname aan seminars te versturen en om u op de hoogte te houden van activiteiten van Schuermans advocaten bv-cvba (met toestemming van betrokkene)

 3. om te voldoen aan een wettelijke verplichting

 4. voor human resources doeleinden

 5. ter bescherming van panden en personeel aan de hand van camerabeelden

 6. ter verbetering, verruiming, rapportage van onze website.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Schuermans advocaten bv-cvba verwerkt de onderstaande (categorieën van) persoonsgegevens:

 1. naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoon/fax- nummer

 2. geografische gegevens, geslacht, geboortedatum en nationaliteit

 3. fysieke gegevens (inpandige camera beelden), functieniveau en opleidingsniveau

 4. gezondheidsgegevens, financiële gegevens, financiële status, strafrechtelijke gegevens

 5. alle andere eventueel noodzakelijke gegevens voor de behandeling van uw dossier

 6. overige door u zelf toegestuurde gegevens.

Schuermans advocaten bv-cvba beseft dat zij in sommige gevallen gevoelige dan wel bijzondere persoonsgegevens verwerkt in het kader van de door haar geleverde diensten. Om deze redenen besteden wij de grootst mogelijke zorg aan beveiliging.

Welke beveiliging hanteren wij?

Schuermans advocaten bv-cvba hanteert de grootst mogelijke beveiligingsopties waarbij wij deze uit veiligheidsoverwegingen niet allemaal zullen delen:

 1. Back-up (2x per dag volledige back-up van alle gegevens)

 2. Firewall

 3. Antivirus

 4. Antispam

 5. Up-to-date houden van applicaties

 6. Two-way authenticatie

 7. Toegangscontrole tot panden

 8. Geheimhoudingsverklaringen met ondermeer werknemers en medewerkers

Verstrekking van uw gegevens aan derden.

Schuermans advocaten bv-cvba maakt gebruik van enkele diensten van derden.  In het kader van onze dienstverlening is het nodig om persoonsgegevens over te maken aan de overheid, rechtbank of een derde partij (gerechtsdeurwaarder, notaris, gerechtsdeskundige, …).

Wij hebben waar nodig met derden, inzonderheid onze IT-partners, overeenkomsten afgesloten met het oog op een zo optimaal mogelijke beveiliging van uw gegevens en zorgen ervoor dat de dienstverleners waarop wij beroep doen in dezelfde mate als Schuermans advocaten bv-cvba omgaan met uw persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens tot 5 jaar na sluiting van het dossier met uitzondering van de financiële gegevens waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt van 7 jaar.

Wij bewaren uw gegevens langer dan 5 jaar als wij een schriftelijke toestemming van u en/of uw organisatie hiervoor hebben gekregen.

Persoonsgegevens in het kader van sollicitatieprocedures slaan wij gedurende 1 jaar op, tenzij uw schriftelijke toestemming is verkregen om persoonsgegevens langer te bewaren.

Na het verstrijken van deze termijnen zullen uw persoonsgegevens worden vernietigd of minstens geanonimiseerd, met dien verstande dat wij te allen tijde nog een back-up van 1 jaar hebben.

Uw rechten.

Op basis van de AVG geniet U een aantal rechten (cfr. de artikelen 13-23 AVG) die hieronder worden samengevat:

 1. Het recht om geïnformeerd te worden

U heeft het recht om te weten door wie, waarom en hoe uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt.

 1. Het recht om toegang te krijgen tot uw eigen persoonsgegevens

U heeft het recht om toegang te krijgen tot uw eigen persoonsgegevens als het gaat om de volgende informatie:

 • het doel en de reden waarom de persoonsgegevens verwerkt worden
 • onder welke categorie de persoonsgegevens vallen
 • de ontvangers of categorie van ontvangers naar wie de persoonsgegevens zullen worden gestuurd en/of daar toegang toe heeft
 • de mogelijkheid om van de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker van de persoonsgegevens rectificatie of verwijdering van deze gegevens te vragen
 • het recht om hierover een klacht in te dienen bij de autoriteiten.
 1. Het recht op rectificatie en wissing

U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten rectificeren en onvolledige persoonsgegevens te laten vervolledigen met inachtname van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt.

Verder kan U vragen om uw persoonsgegevens te wissen in de gevallen opgesomd in artikel 17 AVG, zo ondermeer wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld/verwerkt.

 1. Het recht op data overdracht

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm.

Tevens kan u vragen dat de gegevens worden overgedragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

 1. Het recht op beperking van de verwerking

In de gevallen voorzien in artikel 18.1 AVG kan u vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, zo ondermeer wanneer de verwerking onrechtmatig is.

 1. Het recht van bezwaar

U heeft het recht om bewaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing.

Verder kan U bezwaar maken op grond van redenen die verband houden met uw specifieke situatie tegen een verwerking op basis van de limitatief in artikel 21.1 AVG opgesomde gevallen.

 1. Geautomatiseerde individuele besluitvorming

U heeft het recht om niet te worden onderworpen aan uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde besluiten waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of die u in aanmerkelijke mate treffen.

 1. Intrekking toestemming

U heeft het recht om een gegeven toestemming op een later tijdstip terug in te trekken.

Klachten?

U kan omtrent deze privacy verklaring, uw rechten en eventuele klachten contact opnemen met:

Schuermans advocaten bv-cvba
Mr. Jean-Luc Schuermans
de Merodelei 112
2300 Turnhout
jl.schuermans@schuermans-law.be
T +32 14 43 77 18
F +32 14 42 40 59

U kan ook steeds contact opnemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (zie www.gegevensbeschermingsautoriteit.be):

Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

 +32 (0)2 274 48 00
 +32 (0)2 274 48 35
 contact(at)apd-gba.be

Wijziging privacy verklaring.

Schuermans advocaten bv-cvba behoudt zich het recht voor deze privacy verklaring ten allen tijde te wijzigen. Deze wijzigingen zullen wij aankondigen op onze website.