2024-02-23

De belangrijkste wijziging ten opzichte van het initieel wetsvoorstel is de schrapping van de verzekeringsplicht die aanvankelijk was voorzien in hoofde van titularissen van het gezag over de persoon van minderjarigen (ouders, adoptanten, voogden en pleegzorgers) en personen belast met het toezicht op anderen.

Alvast enkele belangrijke bepalingen :

  • een minderjarige vanaf de leeftijd van 12 jaar is aansprakelijk voor schade veroorzaakt, maar de rechter doet naar billijkheid uitspraak over de door deze minderjarige verschuldigde schadeloosstelling die hij aldus kan beperken;
  • ouders, adoptanten, voogden en pleegzorgers dragen, voor zover zij het gezag hebben over de perszoon van een minderjarige, een foutloze aansprakelijkheid voor schade aan derden door een fout van het minderjarig kind;
  • bevestigd wordt dat rechtspersonen en openbare besturen aan dezelfde buitencontractuele aansprakelijkheidsregels zijn onderworpen als natuurlijke personen;
  • de regels van de buitencontractuele aansprakelijkheid zullen ook van toepassing zijn tussen contractanten; de huidige rechtspraak voorziet in een verbod van samenloop van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid. De buitencontractuele aansprakelijkheid van de contractspartijen kan contractueel wel worden uitgesloten of beperkt;
  • een onderaannemer kan onder de nieuwe regelgeving door een benadeelde opdrachtgever rechtstreeks worden aangesproken op basis van een buitencontractuele fout; de onderaannemer zal zich dan wel kunnen beroepen op aansprakelijkheidsbeperkende bedingen opgenomen in zijn overeenkomst met de hoofdaannemer én in de overeenkomst van de hoofdaannemer met diens opdrachtgever;
  • een verbodsmaatregel of bevel (preventieve maatregel) kan voor de rechtbank gevorderd worden indien er zich een ernstige dreiging tot schending van een wettelijke regel voordoet. Maatregelen ter voorkoming van schade zullen dus kunnen worden afgedwongen.

De 55 artikelen van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek bieden meer duidelijkheid en rechtszekerheid en moderniseren het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht. 

De nieuwe regeling inzake samenloop van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid zal gewis leiden tot wijzigingen in standaard-overeenkomsten, polisvoorwaarden e.d.m. Schuermans advocaten houdt zich graag ter beschikking voor bijstand op dat vlak.

Meer nieuws

2024-03-27

Nieuw Strafwetboek (eindelijk) aangenomen

Ga verder
2024-03-20

De AI-Verordening: geen ‘Minority Report’ in de Europese Unie

Ga verder
2024-02-09

Schuermans advocaten verwelkomt Tine Torfs als stagiair

Ga verder