2017-11-10

De IOS-procedure betreft een vrij recente wijze om onbetwiste ondernemingsschulden in te vorderen. Naar aanleiding van deze nieuwe techniek ontstond rechtspraak die het gebruik van de ‘klassieke’ dagvaarding bij de invordering van deze schulden bestrafte door de in het gelijk gestelde partij te verwijzen in de gerechtskosten (met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding).

Het Hof van Cassatie roept met een arrest van 12 oktober 2017 (nr. C.17.0120.N) een halt toe aan deze rechtspraak. Het Hof van Cassatie verbreekt daarin een vonnis van de rechtbank van koophandel van Gent, afd. Kortrijk van 27 oktober 2016 op basis van een tweeledige motivering.

Enerzijds verwijst het Hof naar de parlementaire voorbereiding bij de IOS-procedure waaruit blijkt dat deze techniek facultatief is en de klassieke wijze van invorderen onverlet laat.

Anderzijds stelt het Hof dat er duidelijke verschillen bestaan tussen de IOS-procedure en de gerechtelijke weg, zoals interesten en schadebedingen die via de IOS-procedure maximaal ten belope van 10% van de hoofdsom kunnen worden ingevorderd en waarbij minstens een maand en acht dagen verstrijkt alvorens een uitvoerbaar verklaard PV van niet-betwisting kan worden afgeleverd.

Het Hof besluit dat de keuze voor een gewone gerechtelijke procedure voor onbetwiste ondernemingsschulden op zich geen fout uitmaakt, noch getuigt van procesmisbruik.

De wijziging die de wetgever (vanaf 1 januari 2017) met de Potpourri-wet IV heeft doorgevoerd in art. 1017, eerste lid Ger. W. (en op basis waarvan ‘nutteloze gerechtskosten’ ambtshalve ten laste worden gelegd van de partij die ze foutief heeft veroorzaakt) mag aan het voorgaande geen afbreuk doen.

Het Hof van Cassatie besliste immers uitdrukkelijk dat de keuze voor de gerechtelijke weg geen fout uitmaakt.

De schuldeisers van onbetwiste ondernemingsschulden zullen bijgevolg op het vlak van de gerechtskosten niet langer bestraft kunnen worden door niet te kiezen voor de IOS-procedure.

Schuermans advocaten helpt u graag verder bij eventuele vragen.

Meer nieuws

2024-03-27

Nieuw Strafwetboek (eindelijk) aangenomen

Ga verder
2024-03-20

De AI-Verordening: geen ‘Minority Report’ in de Europese Unie

Ga verder
2024-02-23

Nieuw Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht

Ga verder