De voor- en nadelen van de Indicatieve Tabel 2016

Op 19 oktober 2017 was Schuermans advocaten aanwezig op de studiemiddag « Indicatieve Tabel 2016: kansen en kritiek », georganiseerd door ALLIC.

Hierna worden enkele krachtlijnen dewelke aan bod kwamen samengevat.

Een eerste belangrijk aandachtspunt is dat de IT slechts een indicatie is en onder geen beding als bindend kan worden aanschouwd. Het Hof van Cassatie oordeelt dat de concrete begroting van de schade het uitgangspunt blijft en dat de IT slechts aanvullend kan worden gebruikt indien de schade niet op een concrete wijze kan worden vastgesteld.

Uit wat volgt kan evenwel een spanning worden afgeleid tussen enerzijds de concrete begroting van de schade en anderzijds de vooropgestelde vergoedingsbedragen in de IT.

Desalniettemin wordt de IT zowel door de advocatuur, magistratuur als verzekeraar als nuttig aanschouwd.

De IT bevordert vooreerst de rechtszekerheid. Daarnaast bespoedigt zij de buitengerechtelijke afhandeling van schadegevallen.

Zo kan de IT bijvoorbeeld als informatiebron en checklist worden gebruikt. Tevens biedt zij goede verwachtingen van welke vergoedingen men als schadelijder zou kunnen verkrijgen.

Aangaande de buitengerechtelijke afhandeling van schadegevallen, wordt de IT voor bepaalde schadeposten doorgaans als algemene regel vooropgesteld. Hierbij kan worden gedacht aan morele en huishoudelijke schade, voornamelijk bij kleinere letselschade, alsook aan de te verkrijgen vergoeding voor gebruiksderving van beschadigde zaken. 

Het feit dat de schadevergoedingen voor de verzekeraar vaak voorspelbaar en niet buitensporig zijn, impliceert dat de premies correcter kunnen worden bepaald alsook dat accurater reserves kunnen worden aangelegd teneinde de afhandeling van schadegevallen te financieren.

Tot slot wordt globaal gezien het niet-bindend karakter van de IT eveneens als voordeel aanschouwd. Naargelang het concrete geval kan immers steeds van de vooropgestelde bedragen worden afgeweken teneinde de exacte schade vergoed te zien.

Er kunnen echter ook een aantal punten van kritiek m.b.t. de IT worden aangehaald.

Zo dient men bewust te zijn van het feit dat de concretisering van de schadebegroting te allen tijde het uitgangspunt blijft en mag de IT niet uitgroeien tot een verzameling van vooropgestelde regels.

Tevens kan kritiek worden geuit op de samenstelling van de werkgroep van de nieuwe IT. In 2012 was deze louter uit magistraten samengesteld. Thans wordt in het voorwoord van de IT bepaald dat tevens anderen werden gehoord en dat rekening werd gehouden met hun standpunt. Men kan zich de vraag stellen wie deze “anderen” zijn en waaruit blijkt dat met hun gedachtegang en mening rekening werd gehouden.

Tot slot kan worden gesteld dat meer transparantie en verantwoording aangaande de gemaakte keuzes aangewezen is.

Niettegenstaande er enkele punten van kritiek kunnen worden aangemerkt, kan de IT o.i. toch als een positief werkinstrument worden aanzien.