2017-10-24

Vanaf ten laatste 1 januari 2018 zal een pandrecht geregistreerd kunnen worden in het Nationaal Pandregister dat zal worden bewaard bij de dienst hypotheken van de algemene administratie voor de patrimoniumdocumentatie. Het Nationale Pandregister vloeit voort uit het Koninklijk Besluit van 14 september 2017 handelend omtrent het gebruik van voormeld Pandregister en werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 26 september 2017.

Het pandregister is een geïnformatiseerd systeem bestemd voor het invoeren en raadplegen van pandrechten alsook het wijzigen, hernieuwen of verwijderen van de registratie van pandrechten. In het nieuwe Pandregister zal men eveneens een eigendomsvoorbehoud kunnen registreren en publiceren.

De registratie van zulk pandrecht in het Pandregister is niet zozeer belangrijk voor het bestaan van het pandrecht, doch voor zijn tegenstelbaarheid aan derden. Zulks geldt des te meer daar een pandrecht eveneens mogelijk is zonder de buitenbezitstelling van het in pand gegeven goed.

Transparantie en publiciteit worden bij zulke registratie vooropgesteld. In het Koninklijk Besluit wordt te dien einde onder meer een hoofdstuk gewijd aan de procedure van identificatie en authenticatie (hoofdstuk II), de wijze van registratie van het pandrecht door de pandhouder (hoofdstuk III), de wijziging, vernieuwing of verwijdering van de bestaande registraties (hoofdstuk IV) alsook de raadpleging van het pandregister (hoofdstuk V).

Voor zulke registratie of voor de vernieuwing van een registratie dient een retributie betaald te worden. Deze varieert naargelang men een pandrecht wenst te registreren, wijzigen, verwijderen, …

Tot slot dient men tevens voor de loutere raadpleging van het Pandregister een retributie te betalen.

Voormelde retributies zullen vanaf 2021 driejaarlijks worden geïndexeerd.

Schuermans advocaten volgt de verdere inwerkingtreding van de nieuwe Wet op Roerende Zekerheden (Pandwet) en voormeld Koninklijk Besluit verder op en staat steeds ter beschikking voor verdere vragen dienaangaande.

Meer nieuws

2024-05-24

Erkenning van Schuermans advocaten door Leaders League 2024

Ga verder
2024-05-23

AI – Verordening nu ook goedgekeurd door de Raad van de Europese Unie

Ga verder
2024-05-16

Tot ziens wegwerpeconomie! Een nieuwe weg naar het herstel van producten

Ga verder