Bescherming van de koper bij de aankoop van een tweedehandsvoertuig

De wet van 11 juni 2004 betreffende de informatieverstrekking bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen voorziet in de verplichting tot registratie van o.a. de kilometerstanden van de voertuigen om alzo de koper van een tweedehandsvoertuig te beschermen tegen bedrog. In 2006 kreeg deze wet uitwerking door een koninklijk besluit van 4 mei 2006 tot erkenning van de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen. Deze bleek onmiddellijk doeltreffend, doch de praktijk heeft uitgewezen dat er nog lacunes zijn in de informatieverstrekking van verkopers van tweedehandswagens. Om hieraan te verhelpen werd op 6 december 2022 een wetsontwerp goedgekeurd tot wijziging van de voornoemde wet van 11 juni 2004.

De wetswijziging voorziet een uitbreiding van de verplichting voor vzw Car-Pass om aan derden gegevens mee te delen over een voertuig op hun vraag. Zij zullen voortaan ook informatie moeten kunnen verschaffen over de aan- of afwezigheid van een elektrische motor en in voorkomend geval de officiële elektrische actieradius en het type brandstof.

Bovendien voorziet de wet in een uitbreiding van de taak van de vaklui en de erkende instellingen voor automobielinspectie. Zij zullen niet enkel informatie over de kilometerstand van de voertuigen moeten meedelen maar ook informatie over de uitgevoerde werken aan een voertuig (i.e. onderhoudswerken, vaststellingen, diagnoses of herstelwerken in de brede zin van het woord).

Wanneer aan de koper een Car-Pass document wordt afgeleverd, zal al de voornoemde informatie opgenomen worden om alzo wetens en willens een aankoop van een tweedehandsvoertuig te kunnen doen. Deze informatie zal ook elektronisch beschikbaar zijn via de website van vzw Car-Pass.

Naast de uitbreiding van de informatieverstrekking, heeft de wet ook voorzien in een mogelijkheid voor vzw Car-Pass om de in zijn bezit zijnde informatie ter beschikking te stellen voor archivering in het algemeen belang, voor studies en onderzoeken voor wetenschappelijke of historische doeleinden, alsook voor statistische doeleinden. Deze informatie is immers een waardevolle bron van informatie voor studies in verband met leefmilieu, mobiliteit, verkeersveiligheid en beleidsvoorbereidende analyses m.b.t. de automobielsector in België.

Met de huidige regelgeving kon vzw Car-Pass deze gegevens enkel meedelen aan derden m.h.o.o. de verkoop van een voertuig. Zij kon niet ingaan op recente vragen van o.a. het Federaal planbureau, Mobiliteit en Openbare Werken Vlaanderen en de Vrije Universiteit Brussel. Met de invoering van deze wetswijzing zou het voor vzw Car-Pass wel mogelijk moeten worden om op deze vragen in te gaan.

De wet treedt in werking op 1 juli 2023. 

Voor meer informatie kunt u steeds Schuermans advocaten contacteren.