Voorkeur voor curatoren van het rechtsgebied waar het faillissement openvalt

Krachtens artikel 27, 1e lid van de Faillissementswet, zoals gewijzigd bij Wet van 14 april 2009, worden de curatoren gekozen uit de personen ingeschreven op een lijst opgesteld door de algemene vergadering van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied die het faillissement uitspreekt.

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat in de regel de voorkeur dient te worden gegeven aan de curatoren die zijn ingeschreven op een lijst opgesteld door de algemene vergadering van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar het faillissement openvalt, zodat, indien het geschil tot faillietverklaring wordt onttrokken aan die rechtbank wegens wettige verdenking, de rechtbank waaraan het geschil is toegewezen in de regel de voorkeur dient te geven aan de curatoren van de lijst van de rechtbank van koophandel waaraan het geschil is onttrokken.

In zijn arrest van 28 januari 2016 (C.14.0449.N) heeft het Hof van Cassatie deze regel bevestigd.

Het Hof van Cassatie oordeelde alsdan dat het middel dat ervan uitgaat dat, in geval van onttrekking wegens wettige verdenking, de rechtbank van koophandel die het faillissement uitspreekt enkel in de regel curatoren kan aanstellen die ingeschreven zijn op de lijst opgesteld door de algemene vergadering van die rechtbank, faalt naar recht.