Verval- en verjaringstermijnen in het bestuursrecht verlengd wegens Corona

In het Belgisch Staatsblad van 22 april 2020 verscheen het KB nr. 12 van 21 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken.

De termijnen op straffe van verval of een andere sanctie voor het instellen en het behandelen van de procedures voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, die vervallen tijdens de periode van 9 april 2020 tot en met 3 mei 2020, worden van rechtswege verlengd tot dertig dagen na 3 mei 2020.

De huidige einddatum van 3 mei 2020 kan door de Regering worden aangepast in welk geval voormelde termijnen worden verlengd tot dertig dagen na die verlengde periode.

Vorderingen tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN) of tot het bevelen van voorlopige maatregelen bij UDN vallen hier buiten.

Voorts wordt ook de schriftelijke behandeling van de dossiers de regel.

Het KB nr. 12 trad retroactief in werking op 9 april 2020.

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 bevat gelijkaardige regels voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege.

Voor het Grondwettelijk Hof geldt een afwijkende regeling. Bijvoorbeeld de termijnen voor het instellen van een beroep tot vernietiging (6 maanden) of voor het indienen van een memorie van tussenkomst worden niet geschorst of verlengd.

Voor meer informatie kan u Schuermans advocaten contacteren.