Schuermans advocaten publiceert in de Juristenkrant

In nummer 350 van de Juristenkrant (jaargang 2017) legt Mr. Koen Van den Wyngaert uit waarom de nieuwe beperking van de vrije keuze van advocaat in het kader van rechtsbijstandsverzekeringen niet vrij is van kritiek.

Op 25 april 2017 verscheen de Wet van 9 april 2017 in het Belgisch Staatsblad.

Hiermee wordt de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen gewijzigd teneinde voor de verzekerde de vrije keuze van advocaat te waarborgen in meerdere aangelegenheden ter zake rechtsbijstandsverzekeringen.

Artikel 156, 1° van de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen werd aangepast als volgt: "wanneer moet worden overgegaan tot een gerechtelijke, administratieve of arbitrageprocedure, de verzekerde vrij een advocaat of iedere andere persoon kan kiezen die, krachtens de op de procedure toepasselijke wet, de vereiste kwalificaties heeft om zijn belangen te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen, en dat, in het geval van arbitrage, bemiddeling of een andere erkende buitengerechtelijke vorm van geschillenbeslechting, de verzekerde vrij een persoon kan kiezen die de vereiste kwalificaties heeft en die daartoe is aangewezen".

Merk op dat in geval van bemiddeling er geen vrije keuze van advocaat geldt.

De nieuwe regelgeving, die wordt verkondigd als een verruiming van het stelsel van de vrije keuze van advocaat, is het dus in feite niet en strijdt met de relevante Europese rechtspraak. Tevens is er heel wat te zeggen over het standpunt dat deze nieuwe norm aanleiding geeft tot een discriminatoire behandeling.

In substantie kan worden gesteld dat de nieuwe regelgeving te sterk werd bepaald in functie van de wijze van geschilbeslechting en een ongerechtvaardigd verschil in behandeling in het leven roept in vergelijking met bijvoorbeeld de arbitrage waar niet alleen de kosten van de arbiter maar ook die van de vrij gekozen advocaat door de rechtsbijstandsverzekeraar zullen worden gedekt.

De bijdrage in de Juristenkrant "Vrije keuze advocaat bij rechtsbijstandsverzekering: verruimd en beperkt" kan op verzoek worden bekomen.