Opschorting betaling van kapitaalaflossingen en interest bij hypothecair krediet met onroerende bestemming

De wet van 20 december 2020 voerde artikel VII.145/1 in in het Wetboek Economisch Recht, hetwelk in werking trad op 1 januari 2021 en buiten werking treedt op 1 juli 2021. Volgens dit artikel kan een kredietnemer bij een hypothecair krediet met een onroerende bestemming de kredietgever verzoeken tot de verlenging van de looptijd of de tijdelijke opschorting van betaling van kapitaalaflossingen en interesten.

Opdat een kredietnemer zich op deze bepaling kan beroepen, dienen drie voorwaarden cumulatief vervuld te zijn:

  1. de kredietnemer moet een inkomensverlies lijden ingevolge de economische gevolgen van het coronacrisis;
  2. de kredietnemer moet om die reden aan zijn/haar kredietgever een tijdelijk uitstel van betaling of verlenging van de looptijd van zijn lopende hypothecaire kredietovereenkomst vragen;
  3. het krediet dat het voorwerp uitmaakt van de aanvraag tot tijdelijk uitstel van betaling of verlenging van de looptijd van de overeenkomst, mag geen betalingsachterstand vertoond hebben op 1 september 2020. Het krediet mag op de datum van de aanvraag van het betalingsuitstel niet in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België zijn geregistreerd met een niet-geregulariseerde betalingsachterstand.

Het uitstel van terugbetaling of de verlenging van de looptijd kan worden vastgesteld via een bijvoegsel bij de kredietovereenkomst op een duurzame drager. De kredietovereenkomst dient zodoende niet te worden aangepast. De kredietgever mag hiervoor geen dossierkosten aanrekenen.

De toekenning van het tijdelijk uitstel van betaling zoals bepaald in artikel VI..145/1 WER, alsook de datum waarop het uitstel werd toegekend, wordt  geregistreerd in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP).

Voor meer informatie kan u Schuermans advocaten contacteren.