Nieuw Koninklijk Besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren bekendgemaakt

Op 9 mei 2017 werd het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Dit besluit geeft uitvoering aan de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (BS 14 juli 2016), vervangt in grote mate het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren en voorziet in de gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2014/24/EU.

Het nieuwe besluit omvat volgens het Verslag aan de Koning een vrij ingrijpende hervorming van de oude regels en bevat diverse nieuwigheden zoals een uniform Europees aanbestedingsdocument, elektronische communicatiemiddelen, procedure ed.

Nieuw zijn ook de regels rond de aanstelling van advocaten in het kader van een vertegenwoordiging in rechte of ter voorbereiding van een procedure.

De beginselen van titel 1 van de Wet van 17 juni 2016 zijn daarop van toepassing, met uitzondering van het principe van betaling voor verstrekte en aanvaarde prestaties en de regels betreffende de communicatiemiddelen.

Deze opdrachten mogen worden geplaatst na raadpleging, indien mogelijk, van de voorwaarden van meerdere advocaten maar zonder dat om de indiening van offertes moet worden verzocht. Het bewijs van die raadpleging zal door de aanbestedende overheid moeten kunnen worden geleverd.

Zij mogen niet tot stand komen via een aanvaarde factuur, tenzij hun geraamd bedrag lager ligt van 30.000 EUR (overheidsopdracht van beperkte waarde).

Het gros van de nieuwe regels zal in werking treden op 30 juni 2017.

De resterende benodigde uitvoeringsbesluiten zijn in opmaak en zullen binnen een korte tijdspanne worden aangenomen.