Elektronische neerlegging aangifte van schuldvordering in faillissement

Ingevolge de Wet van 1 december 2016 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de Faillissementswet van 8 augustus 1997 (B.S. 11 januari 2017)  met het oog op de invoering van het Centraal Register voor Solvabiliteit worden de nieuwe faillissementsdossiers verplicht elektronisch beheerd door het Centraal Register Solvabiliteit.

De Wet is in werking getreden op 1 april 2017. Vanaf deze datum kunnen geen schuldvorderingen meer worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, doch moeten de schuldeisers hun schuldvordering rechtstreeks elektronisch registreren cf. art. 62 Faill.W.

Het register is toegankelijk via http://www.regsol.be/.

Deze verplichting geldt niet voor rechtspersonen die in het buitenland gevestigd zijn en natuurlijke personen, voor zover zij niet vertegenwoordigd worden door een derde die beroepsmatig rechtsbijstand verleent (zoals een advocaat, verzekeringsbijstand, …). Zij kunnen de aangifte aangetekend of tegen ontvangstbewijs bij de curator neerleggen, die op zijn beurt de ontvangen aangifte en stukken in elektronische vorm converteert, ze gelijkvormig verklaart en zal opladen in het register.