De fiscus moet rekening houden met het vertrouwelijk karakter van briefwisseling tussen de belastingplichtige en diens advocaat

In een arrest van 7 september 2021 bevestigt het Hof van Beroep te Antwerpen het vertrouwelijk karakter van briefwisseling tussen een belastingplichtige en zijn advocaat, welke werd gekopieerd door de fiscale administratie naar aanleiding van een fiscale controle bij betreffende belastingplichtige.

Het Hof stelt dat het voldoende is vast te stellen dat briefwisseling tussen een advocaat en zijn cliënt vertrouwelijk kan zijn en er aldus een schending kan zijn van het beroepsgeheim en van het recht op eerbiediging van het privéleven van de cliënt, om vervolgens bewarende maatregelen op te leggen. De fiscus moest de briefwisseling tussen de gecontroleerde belastingplichtige en diens advocaat overhandigen aan een sekwester tot dat uitgemaakt is welke briefwisseling eventueel niet vertrouwelijk is. Het Hof stelt verder dat het aan de stafhouder is om de controle te doen van de al dan niet vertrouwelijkheid van briefwisseling tussen een advocaat en zijn cliënt.

Teneinde een ongerechtvaardigde aanwending van mogelijks vertrouwelijke briefwisseling en bestanden te vermijden, werd volgens het Hof terecht een sekwester aangesteld aan wie de Belgische staat de naar aanleiding van de fiscale controle gekopieerde bestanden, diende over te maken.

Deze bevestiging door het Hof van beroep is belangrijk niet alleen voor fiscale controles maar allicht ook voor andere overheidscontroles en visitaties.

Voor meer informatie kan u steeds Schuermans advocaten contacteren.