Wetsontwerp Potpourri V goedgekeurd door Ministerraad

Op 20 juli 2016, daags voor het parlementair reces, keurde de Ministerraad op voorstel van Minister van Justitie Koen Geens het wetsontwerp Potpourri V goed.

In dit wetsontwerp zijn ook twee wijzigingen opgenomen die betrekking hebben op het notariaat.

Zo voorziet het wetsontwerp dat de verklaring van verwerping van een nalatenschap, alsook van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving nog uitsluitend voor een notaris kan gebeuren en niet langer voor de Rechtbank van Eerste Aanleg van de woonplaats van de overledene, zoals thans het geval. Deze verklaringen moeten door de notaris dan worden opgenomen in een Centraal Erfregister dat daartoe zal worden opgericht. De akten en attesten van erfrechtverklaring zullen eveneens in dit Centraal Erfregister worden opgenomen.

Daarnaast zou het mogelijk gemaakt worden dat de aankoopakte van een woning voor de notaris via videoconferentie kan worden verleden. 

Er wordt nu om advies gevraagd aan de Raad van State en de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Hierna zal het parlement zich over het wetsontwerp buigen.