Het toenemend belang van een gezond leefmilieu en leefbare ruimten, leidt tot een al maar complexer wordende regelgeving. Bedrijven en particulieren willen hun steentje bijdragen tot een betere leef- en woonomgeving, maar raken soms verstrikt in het juridische kluwen. De ruime ervaring van Schuermans advocaten helpt ondernemingen, land- en tuinbouwers, lokale overheden en particulieren om hun projecten en doelstellingen te realiseren, met respect voor de regels en normen.

Onze praktijk omvat onder meer bijstand in het kader van:

 • omgevingsvergunningen voor de exploitatie van ingedeelde onrichtingen
 • omgevingsvergunningen voor de uitvoering van stedenbouwkundige handelingen
 • omgevingsvergunningen voor kleinhandelsactiviteiten
 • omgevingsvergunningen voor het verkavelen van gronden
 • ruimtelijke planning
 • stedenbouwkundige attesten
 • herstelvorderingen
 • stakingsbevelen
 • onteigeningen
 • bodem- en andere verontreiniging
 • natuurbescherming
 • milieuheffingen
 • leegstandsheffingen
 • administratieve procedures voor lokale, regionale en federale overheidsinstanties, alsook voor de Raad van State, de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Grondwettelijk Hof
 • burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van exploitanten van hinderlijke inrichtingen.

Voorbeelden

Geslaagde bijstand van een energieconsulent bij de onderhandelingen en implementatie van een grootschalig warmtenet op het grondgebied van de gemeenten Edegem en Mortsel, waarbij industriƫle restwarmte wordt gecapteerd opdat de buurt, waaronder enkele nieuwe projectontwikkelingen, van duurzame energie kan worden voorzien.

Met succes in administratief beroep aanvechten van een weigeringsbeslissing voor de bouw van 20 appartementen in een Kempense gemeente, o.a. gestoeld op de onwettigheid van een gemeentelijke beleidsvisie omtrent woonverdichting en bouwpauze.

Het behalen van een akkoord met de stedenbouwinspectie over diverse stedenbouwkundige misdrijven, in de vorm van een minnelijke schikking zodat de handhaving werd afgekocht door het betalen van een meerwaardesom, met uitdoving van de herstelvorderingen die op het onroerend goed rustten.

De succesvolle behartiging van de belangen van een projectontwikkelaar die met een overnemer van een vergunningenproject een geschil had aangaande de financiƫle waardering van het overgedragen project in het licht van een gewijzigde stedenbouwkundige visie m.b.t. inbreiding en ruimtelijk rendement.

Jarenlange onteigeningsprocedure waarbij een schadevergoeding van een paar miljoen euro werd bekomen.

Wenst U meer informatie?

U geeft hierbij toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens door Schuermans advocaten conform onze privacy-verklaring.

Contacteer ons