Most notable changes to the Law on mandatory liability insurance of motor vehicles

2017-10-30
The Law of 31 May 2017 made some notable changes to the Law of 21 November 1989 on mandatory liability insurance of motor vehicles. They apply to the accidents occurring after 22 June 2017. However, the insurers have until 1 December 2018 to adjust their policies and other insurance documents.
Ga verder

Koninklijk Besluit aangaande het nieuwe Nationale Pandregister gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

2017-10-24
Op 26 september 2017 werd het Koninklijk besluit van 14 september 2017 tot uitvoering van de artikelen van titel XVII van boek III van het Burgerlijk Wetboek, die het gebruik van het Nationaal Pandregister betreffen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit Koninklijk Besluit handelt over het het gebruik van het nieuwe nationale Pandregister en zal ten laatste tezamen met de nieuwe Wet op de Roerende Zekerheid (Pandwet) op 1 januari 2018 in werking treden.
Ga verder

Openbare domeingoederen vallen niet onder het regime van afstand voor beplantingen

2017-10-20
In een arrest van 12 oktober 2017 (nr. 115/2017) onderzocht het Grondwettelijk Hof de vraag of sommige bepalingen van het Veldwetboek tevens gelden voor de overheid.
Ga verder

Mr. Luc Schuermans geeft een lezing aan de Universiteit Antwerpen op 10 oktober 2017

2017-10-06
Ga verder

Het ontslag om dringende redenen van een beschermde werknemer

2017-10-03
Een beschermde werknemer kan om dringende redenen worden ontslaan in geval van opeenvolgende ongewettigde afwezigheden en inbreuken op het arbeidsreglement.
Ga verder

Over subrogatie, rechtstreekse vorderingen en internationaal privaatrecht – Europeesrechtelijke inzichten in het verzekeringsrecht

2017-09-28
In juli 2017 velde het Europees Hof van Justitie twee arresten over de rechterlijke bevoegdheid in verzekeringszaken. In het arrest van 13 juli 2017 stelt het Hof dat een derde-benadeelde met een rechtstreekse vordering lastens een verzekeraar, het forumbeding tussen de verzekeraar en de verzekerde niet dient te respecteren. In het arrest van 20 juli 2017 stelt het Hof dat een gesubrogeerde werkgever een “zwakke partij” is en zich kan beroepen op de bevoegdheidsregels die de verzekerden beschermen.
Ga verder