Wijzigingen inzake aankondigingen van prijsverminderingen en buiten de verkoopruimten gesloten overeenkomsten

Met de Wet van 26 oktober 2015 houdende wijziging van het Wetboek Economisch Recht werden in boek VI van het WER “Marktpraktijken en consumentenbescherming” een aantal bepalingen opgeheven.

Een eerste fundamentele wijziging is dat de regels m.b.t. tot aankondigingen van prijsverminderingen werden opgeheven. Deze opheffing is het gevolg van een arrest van 10 juli 2014 van het Hof van Justitie waarin België werd veroordeeld voor het niet correct omzetten van de Richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken. Voorheen bepaalde de wet dat men bij de aankondiging van een prijsvermindering steeds naar de referentieprijs moet verwijzen. De referentieprijs is de laagste prijs die de onderneming heeft toegepast in de loop van de maand voorafgaand aan de eerste dag waarvoor zij de nieuwe prijs heeft aangekondigd.

Deze opheffing heeft tot gevolg dat ondernemingen opnieuw flexibeler kunnen omspringen met aankondigingen van hun prijsverminderingen.

Een volgende wijziging betreft de opheffing van het verbod om bij een overeenkomst gesloten buiten de verkoopruimten van de onderneming een voorschot of betaling te eisen, voor het verstrijken van een termijn van zeven werkdagen.  De wetgever acht de consument voldoende beschermd door het herroepingsrecht van de consument binnen een termijn van 14 kalenderdagen.

Schuermans advocaten kan U steeds bijstaan in het kader van de aanpassing van uw algemene  voorwaarden aan de laatste consumentenwetgeving.