Wetsvoorstel houdende boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek goedgekeurd

Het goederenrecht omvat regels inzake eigendom, mede-eigendom, erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, erfpacht, opstal, enz.. Na een proces van een jarenlange voorbereiding zal het hervormde goederenrecht in werking treden.

De hoofddoelen van de hervorming zijn enerzijds de modernisering en aanpassing aan de behoeften van de hedendaagse maatschappij. Anderzijds streeft de wetgever meer flexibilisering na waarbij de contractsvrijheid en rechtszekerheid in evenwicht staan.

Het Boek 3 Goederen van het nieuwe Burgerlijke Wetboek zal bestaan uit:

 • Titel 1 - Algemene bepalingen
 • Titel 2 - Goederen
 • Titel 3 - Eigendomsrecht
 • Titel 4 - Mede-eigendom
 • Titel 5 - Burenrelaties
 • Titel 6 - Recht van Vruchtgebruik
 • Titel 7 - Erfpachtrecht
 • Titel 8 - Opstalrecht

Ter illustratie (niet exhaustief) zullen volgende bepalingen van belang zijn:

 • Wettelijke limitatieve opsomming van de zakelijke rechten. Er kan enkel gewerkt worden met de bij wet erkende zakelijke rechten. Wel is er een zekere flexibiliteit bij de inhoud ervan;
 • De maximumduur van het opstalrecht wordt verlengd tot 99 jaar. In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden zal dit eeuwigdurend kunnen zijn;
 • De minimumduur van erfpacht zal 15 jaar bedragen;
 • De afzonderlijke titel “Burenrelaties” bevat de wettelijke regeling aangaande burenhinder, gemene muur en erfdienstbaarheden. De wetgever wenst preventief op te treden om nodeloze procedures te vermijden;
 • Een maximumtermijn van vruchtgebruik door rechtspersonen van 99 jaar.

De wet zal de eerste dag van de achttiende maand na haar publicatie in het Belgisch Staatsblad in werking treden.

Uiteraard helpt Schuermans advocaten U graag verder met al uw vragen hieromtrent.