Wat is een toegelaten beperkte planaanpassing? De RvVb zet opnieuw de puntjes op de ‘i’.

Een project in Gentbrugge voor de realisatie van een 300-tal woningen, niet-residentiële functies en een nieuw openbaar park werd op 18 juni 2020 opnieuw vergund door de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen.

Tijdens de beroepsprocedure werd de aanvraag gewijzigd:

 • er wordt grotendeels gewerkt met een buffersysteem voor het hemelwater, eerder dan de oorspronkelijke infiltratiesystemen;
 • de ligging en breedte van paden werd gewijzigd;
 • de bestaande te behouden, en nieuw aan te planten bomen op de site werden verduidelijkt op plan;
 • grondgebonden woningen krijgen allen een eigen septische put;
 • de ligging van ondergrondse nutsleidingen volgt de aangepaste ligging van wegen/paden;
 • aanpassing aan enkele parkeer-, laad- en loszones en afvalstraatjes;
 • de bouwhoogte op lot 4 wordt aangepast van respectievelijk 5 en 4 bouwlagen naar 4 en 3 bouwlagen. Het gedeelte met 1 bouwlaag blijft ongewijzigd.

Daarnaast werden in de verkavelingsvergunning ook enkele planaanpassingen bij wijze van voorwaarden opgelegd:

 • het aantal woningen op lot 20B wordt aangepast naar 3;
 • het maximaal aantal woningen op lot 18 wordt aangepast naar 13;
 • blok 16 moet afbouwen naar drie bouwlagen richting Bruiloftstraat en linkse perceelgrens;
 • de vierde bouwlaag van blok 17 moet teruggetrokken gerealiseerd worden ten opzichte van de Bruiloftstraat.

De RvVb wijst in zijn arrest van 8 juli 2021 (RvVb-A-2021-1187) eerst en vooral de stelling van de verzoeker af dat een beperkte planaanpassing niet kan uitgaan van de aanvrager zelf. De RvVb zegt dat artikel 4.3.1, §1 VCRO zo moet worden gelezen dat het aan de vergunningverlenende overheid de mogelijkheid biedt om de plannen zelf beperkt aan te passen of om de plannen beperkt te laten aanpassen door de aanvrager.

Verder volgt de RvVb de verzoeker ook niet in zijn betoog dat de onpartijdigheidsplicht is geschonden doordat in het begeleidend schrijven bij de planaanpassingen door de aanvragers wordt gezegd dat deze aanpassingen “al zijn doorgesproken met de bevoegde diensten en instanties”. Terecht zegt de RvVb dat het feit dat de aanvragers de planaanpassingen hebben doorgesproken met de bevoegde instanties en diensten niet kan worden aangewend om de vergunningverlenende overheid, die vervolgens een vergunning overeenkomstig de planaanpassingen verleent, een schijn van partijdigheid aan te wrijven.

Tot slot treedt de RvVb de aanvrager wél bij in zijn visie dat de aanvraag op essentiële wijze werd aangepast. Zo wijst de RvVb er op dat o.a. het concept van afwatering volledig is gewijzigd (het oorspronkelijke ontwerp voorzag in regenwaterafvoer met infiltratiemogelijkheid op de site in een centrale wadi, terwijl het aangepast ontwerp voorziet in een centraal buffersysteem bestaande uit ondergrondse bufferbuizen met een vertraagde afvoer op de bestaande riolering), wat als substantieel wordt aangemerkt in het licht van een project van dergelijke omvang.

De RvVb brengt in dit arrest bijgevolg opnieuw in herinnering dat overeenkomstig artikel 4.3.1, §1, derde lid VCRO (zie thans ook: artikel 30 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning) een planwijziging maar toelaatbaar zal zijn voor zover het duidelijk is dat de beperkte planwijziging geen afbreuk doet aan de bescherming van de mens of het milieu of de goede ruimtelijke ordening, de wijziging tegemoet komt aan de adviezen of aan de standpunten, opmerkingen en bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek zijn ingediend of betrekking heeft op kennelijk bijkomstige zaken, geen afbreuk doet aan de belangen van derden en geen nieuw openbaar onderzoek vergt.

Daaraan wordt toegevoegd dat de beoordeling van het beperkt en dus niet essentieel karakter van de aanpassingen, concreet moet gebeuren, onder meer op basis van de aard en omvang van de aanpassingen, de impact op de rechten van belanghebbende derden, de bezwaren of opmerkingen die ter zake zijn geuit door de betrokken adviesinstanties etc..

Schuermans advocaten helpt u graag verder als u hierbij vragen zou hebben.