Voortaan gemakkelijk komaf met oude stedenbouwkundige voorschriften

Met het besluit van 11 januari 2019, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 25 februari 2019, schiet het eind 2017 gewijzigde artikel 7.4.4/1 VCRO uit de startblokken.

Vanaf 7 maart 2019 kan de gemeente op initiatief van het college van burgemeester en schepenen voorschriften uit algemene plannen van aanleg, bijzondere plannen van aanleg of gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen herzien en opheffen.

Nieuwe voorschriften kunnen hierbij evenwel niet worden ingevoerd.

De herziening of opheffing mag enkel betrekking hebben op o.m. de perceelsafmetingen, de afmetingen en de inplanting van constructies, het aantal bouwlagen, de voortuinstroken en afsluitingen, het aantal toegelaten woongelegenheden per kavel en de parkeergelegenheden.

Voorts gelden er nog een aantal beperkingen, dienen tal van adviezen te worden ingewonnen en moet de herziening of opheffing stroken met de opties van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan of het gemeentelijk beleidsplan ruimte.

Over de herziening of opheffing wordt een openbaar onderzoek georganiseerd waarin opmerkingen of bezwaren kunnen worden ingediend.

In geval van aanname door de gemeenteraad van een herzienings- of opheffingsbesluit beschikken de Vlaamse Regering en de deputatie over een schorsingsbevoegdheid met daarna de mogelijkheid voor de gemeente om opnieuw een besluit te nemen. Bij gebreke daaraan vervalt het geschorste gemeenteraadsbesluit. De Vlaamse Regering kan het besluit ook geheel of gedeeltelijk vernietigen.

Deze regeling waarvan sprake kadert binnen de Vlaamse bezorgdheid om zorgvuldiger om te springen met de beschikbare ruimte en betreft één van de vele inspanningen die geleverd worden ter verhoging van het ruimtelijk rendement.

Schuermans advocaten helpt u graag verder bij eventuele vragen hieromtrent.