Voorontwerp van Vlaams Huurdecreet goedgekeurd door de Vlaamse Regering

Op 14 juli 2017 werd het voorontwerp van Vlaams decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen (Huurdecreet) goedgekeurd door de Vlaamse regering.

Met dit voorontwerp wil de Vlaamse overheid een modernisering doorvoeren van het woninghuurrecht en een dwingendrechtelijk kader uitwerken voor huurovereenkomsten die betrekking hebben op studentenhuisvesting. Men tracht één helder, stabiel en evenwichtig wettelijk kader te creëren teneinde de woningkwaliteit te waarborgen, een behoorlijk rendement te garanderen voor de verhuurder alsook woonzekerheid te vervaardigen voor de huurder.

In het voorontwerp werden een aantal belangrijke wijzigingen opgenomen. Hierna worden de voornaamste kort toegelicht.

De verhuurder is enkel gerechtigd aan de kandidaat-huurder de informatie op te vragen die noodzakelijk is om na te gaan of de hij aan zijn huurdersverplichtingen zal kunnen voldoen.

Bij de aanvang van de huurperiode zijn partijen verder verplicht een omstandige plaatsbeschrijving op te stellen. Na afloop dient zulke plaatsbeschrijving enkel te worden opgesteld indien één van de partijen hierom verzoekt.

Daarnaast zal het verhuurde goed dienen te beantwoorden aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit conform de Vlaamse Wooncode. Als vermoeden van de goede staat van het pand, zou de verhuurder kunnen voorzien in een conformiteitsattest inzake woonkwaliteit. Zulks wordt daarenboven verplicht na de uitvoering van grondige renovatiewerken door de huurder of verhuurder.

Tevens zal de huurwaarborg worden verhoogd van twee maanden naar drie maanden. De inwerkingtreding van deze wijziging zal evenwel worden uitgesteld tot op een niet nader bepaald tijdstip.

Voorts zijn zowel de huurder als de verhuurder verplicht hun aansprakelijkheid voor water- en brandschade te verzekeren.

In het voorontwerp wordt daarnaast bepaald dat echtgenoten en wettelijke samenwoners van rechtswege huurder zullen worden, ongeacht of de huurovereenkomst voor of na het aangaan van het huwelijk of de wettelijke samenwoning gesloten is.

Woninghuurovereenkomsten zullen in de toekomst in principe nog steeds worden aangegaan voor een duurtijd van negen jaar. De mogelijkheid om huurovereenkomsten te sluiten voor een duurtijd van korter of gelijk aan drie jaar blijft desalniettemin nog steeds bestaan. Deze huurovereenkomsten zullen expliciet door de huurder kunnen worden opgezegd middels het hanteren van een opzeggingstermijn van drie maanden en de betaling van een opzeggingsvergoeding van anderhalve maand, één maand of een halve maand huur naargelang de huurovereenkomst wordt opgezegd gedurende het eerste, tweede of derde jaar van de huurperiode.

De huurovereenkomst zal nog steeds te allen tijde beëindigd kunnen worden ingevolge het persoonlijk gebruik door de verhuurder.  Wanneer de huurovereenkomst evenwel wordt beëindigd ingevolge het gebruik van het verhuurde goed door afstammelingen van de verhuurder, zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner dan wel zijn bloedverwanten in de opgaande lijn, zal de opzeggingstermijn, behoudens tegenopzegging door de huurder, voortduren tot bij het verstrijken van de eerste driejarige periode van de huurovereenkomst.

Thans wordt het voorontwerp van Huurdecreet ter advies voorgelegd aan de Vlaamse Woonraad en de Raad van State. Nadien zal het worden ingediend in het Vlaams Parlement.

Schuermans advocaten volgt de stand van zaken omtrent de nieuwe huurwetgeving verder op.

Wij helpen u graag verder indien U hieromtrent verdere vragen zou hebben.