Vlaamse integraal handelsvestigingsbeleid uit de startblokken

Het Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 juli 2016.

De Vlaamse Regering verkrijgt de mogelijkheid een Vlaams beleidskader integraal handhavingsbeleid vast te stellen. (art. 5) De gemeenten en provincies kunnen binnen dat kader lokale visies ontwikkelen. (art. 6) Deze visies kunnen worden geïntegreerd in ruimtelijke structuurplannen. (art. 7) Daarop voortbouwend zullen de gemeenten en provincies ruimtelijke uitvoeringsplannen en stedenbouwkundige verordening kunnen opstellen. (art. 10)

Tevens werd een wettelijke basis geboden voor gemeenten en provincies om op vrijwillige basis handelsvestigingsconvenanten te sluiten met een of meer ontwikkelaars of exploitanten van kleinhandelsbedrijven of handelsgehelen. (art. 14)

De aanvragen voor zowel de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, de omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit, als de vergunning voor kleinhandelsactiviteiten, zullen voortaan verlopen via één procedure.

De inhoudelijke regels voor de vergunning voor kleinhandelsactiviteiten werden opgenomen in dit Decreet. (art. 11 e.v.) Voor het concrete procedurele kader moet worden teruggevallen op het Decreet van 25 april 2014 betreffende de Omgevingsvergunning. (art. 12)

Verder werd de sanctionering inzake het kwestieuze integraal handelsvestigingsbeleid volledig gedepenaliseerd. Er werd gekozen voor een bestuurlijke handhaving met exclusieve bestuurlijke geldboetes, voordeelsontnemingen, stakingsbevelen, minnelijke schikkingen en bestuurlijke maatregelen. Met uitzondering van de beroepsmogelijkheden inzake de bestuurlijke handhaving, zal voortaan de Raad voor Vergunningsbetwistingen in plaats van de Raad van State de bevoegde jurisdictionele instantie zijn om zich uit te spreken over de wettigheid van beslissingen over aanvragen tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor kleinhandelsvestigingsactiviteiten.

De inwerkingtreding en de temporele werking van dit Decreet is niet uniform. Belangrijk op te merken is dat de bepalingen inzake het vergunningen- en handhavingsbeleid werden uitgesteld tot 1 januari 2018 en dat er een bijzondere overgangsregeling is voor oude sociaal-economische vergunningen.