Verder uitstel inzake een openbare databank voor Belgische rechtspraak

In twee eerdere nieuwsberichten (van 20/05/2019 en 11/08/2020) berichtte Schuermans advocaten over de wet van 5 mei 2019 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Gerechtelijk Wetboek wat de bekendmaking van vonnissen en arresten betreft.

In deze wet werd o.m. een wijziging van art. 782bis Ger.W. doorgevoerd.

Dit artikel zou voortaan bepalen dat elke beslissing na anonimisering integraal wordt opgenomen in een voor het publiek toegankelijke elektronische databank.

De inwerkingtreding van de wet van 5 mei 2019, en dus ook van deze databank, werd aanvankelijk voorzien voor 1 september 2020.

Op 11 augustus 2020 berichtten wij dat de inwerkingtreding werd uitgesteld tot 1 september 2021.

Thans blijkt ook deze datum niet haalbaar.

Met de Wet van 12 juli 2021 houdende dringende bepalingen inzake Justitie werd de inwerkingtreding immers opnieuw uitgesteld tot 1 september 2022.

Op 12 januari 2021 werd in een antwoord van de Minister van Justitie op de vraag van een volksvertegenwoordiger in dit verband nog gemeld dat een concreet wettelijk kader inzake de vereisten van anonimisering ontbreekt. Op technisch gebied werd bovendien aangegeven dat er voorlopig nog geen ICT-tool voorhanden is, waarmee deze anonimisering automatisch zou kunnen geschieden. Het spreekt echter voor zich dat een volledig manuele anonimisering een grote financiële kost met zich meebrengt. Wel zou er volgens de Minister op beide vlakken reeds aanzienlijke vooruitgang zijn geboekt.

Vooralsnog blijft het dus echter afwachten.

Wij houden U op de hoogte.