Uitstel van de tenuitvoerlegging van de straf: ook voor een bestuurlijke geldboete opgelegd door LNE?

De draagwijdte en wettigheid van artikel 45 van het Wetboek van Inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven en milieuaansprakelijkheid op grond waarvan de leidend ambtenaar van het Brussels Instituut voor Milieubeheer van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid of van het Bevoegde Bestuur van het Ministerie, een alternatieve administratieve geldboete kan opleggen, stond ter discussie.

Vermeld artikel regelt ook de betalingsmodaliteiten, de omvang van de geldboete evenals de mogelijkheid om rekening te houden met verzachtende omstandigheden.

In het arrest van 18 februari 2016 (nr. 25/2016) besliste het Grondwettelijk Hof:

“Ongeacht of het uitstel wordt toegekend door de correctionele rechtbank, door een ander rechtscollege of zelfs door een administratieve overheid, te dezen de bevoegde ambtenaar of het Milieucollege, kan het in de beide gevallen op dezelfde wijze de veroordeelde ertoe aanzetten zijn gedrag te wijzigen, door de dreiging om, mocht hij recidiveren, de veroordeling tot de betaling van een geldboete uit te voeren.
B.30.2. In zoverre het niet de mogelijkheid biedt de beslissing om een alternatieve administratieve geldboete op te leggen gepaard te doen gaan met uitstel, roept artikel 45 van het Wetboek van inspectie een verschil in behandeling in het leven dat niet redelijk kan worden verantwoord.
(…)
Artikel 45 van het Wetboek van inspectie, zoals hernummerd en gewijzigd bij artikel 54 van de ordonnantie van 8 mei 2014, dient te worden vernietigd, maar alleen in zoverre het niet de mogelijkheid biedt de beslissing om een alternatieve administratieve geldboete op te leggen, met uitstel gepaard te doen gaan.”

In Vlaanderen gelden de artikelen 16.4.25 e.v. van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid van 5 april 1995. Nergens wordt daarin expliciet in de mogelijkheid voorzien om deze geldboete met uitstel op te leggen.

Het valt af te wachten of en wanneer de Vlaamse wetgever het decreet in dat verband zal aanpassen.

Een grondwetsconforme interpretatie maakt o.i. dat ondertussen ook de Vlaamse administratieve overheden, met inbegrip van het Milieuhandhavingscollege, een administratieve geldboete met uitstel zouden moeten kunnen opleggen.