Opzettelijke verzwijging en nietigheid van de verzekeringsovereenkomst

Overeenkomstig artikel 59, lid 1 van de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (W.Verz.) wordt een verzekeringsovereenkomst nietig verklaard wanneer de verzekeringnemer opzettelijk gegevens over het risico heeft verzwegen of onjuist heeft meegedeeld en hij de verzekeraar hierdoor heeft misleid bij de beoordeling van dat risico. De verzekeringsovereenkomst is dus enkel nietig indien de verzwijging of onjuiste mededeling betrekking heeft op een gegeven dat van belang is voor de beoordeling van het verzekerde risico.

Krachtens artikel 66, lid 3 W.Verz. geldt de grond van nietigheid betreffende één van de prestaties niet voor de gehele overeenkomst.

De feiten die aan de grondslag lagen van het arrest van het Hof van Cassatie van 7 september 2020 kunnen worden samengevat als volgt:

De verzekeringnemer had een woningverzekering afgesloten met inbegrip van het risico brand. Hij had echter niet meegedeeld dat het verzekerd goed een illegale houten chalet betrof die zonder enige stedenbouwkundige vergunning was opgericht in agrarisch gebied en niet voor regularisatie in aanmerking kwam. Dit gegeven had volgens de appelrechters een invloed op de beoordeling van het te verzekeren risico brand. Vervolgens verklaarden de appelrechters de volledige verzekeringsovereenkomst nietig, zonder na te gaan of de opzettelijke verzwijging de beoordeling van alle andere verzekerde risico’s had beïnvloed.

Het Hof van Cassatie floot in het arrest van 7 september 2020 (C.19.0632) de appelrechters terug. Het Hof oordeelde dat, wanneer de overeenkomst strekt tot verzekering van verschillende risico’s en de verzwijging of de onjuiste mededeling enkel van invloed is geweest op de beoordeling van één of sommige van deze risico’s, de nietigverklaring van de overeenkomst moet worden beperkt tot de verzekering van risico’s waaromtrent de verzekeraar is misleid.

Indien U vragen heeft over opzettelijke verzwijging of onjuiste mededeling en de impact hiervan op de verzekeringsovereenkomst, helpt Schuermans advocaten U graag verder.