Omzettingstermijn nieuwe Europese Richtlijnen overheidsopdrachten verstreken

De Europese Richtlijnen nrs. 2014/23/EU (concessies), 2014/24/EU (klassieke sectoren) en 2014/25/EU (sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten) traden in werking op 18 april 2014 en moesten worden omgezet in nationaal recht uiterlijk op 18 april 2016.

De Regering diende op 4 januari 2016 een wetsontwerp in (DOC 54 1541/001) maar dit ontwerp werd nog niet aangenomen. Er wordt verwacht dat de wet niet voor einde 2016 in werking zal treden.

Vermits de omzettingstermijn aldus inmiddels verstreken is en de bepalingen van voormelde Richtlijnen onvoorwaardelijk en voldoende helder en nauwkeurig zijn, hebben zij directe werking in de nationale rechtsorde.

Dit betekent onder meer dat de aanbestedende instanties voor overheidsopdrachten die gelanceerd worden vanaf 18 april 2016 ertoe gehouden zijn deze Richtlijnen toe te passen en daarmee strijdig nationaal recht buiten toepassing te laten.

Schuermans advocaten adviseert U graag over de concrete impact van dit alles voor uw activiteiten.