Nieuw Vlaams Onteigeningsdecreet in de startblokken

Op 15 februari 2017 keurde de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement de tekst van het nieuwe Onteigeningsdecreet goed.

Diverse vernieuwingen doen daarbij hun intrede.

De ganse procedure werd geüniformeerd en aangepast aan de moderne noden en verwachtingen van zowel de onteigenende instantie als de rechtsonderhorige, aldus de Vlaamse wetgever.

Belangrijke punten zijn bijvoorbeeld dat voortaan na de opmaak van een voorlopig onteigeningsbesluit een openbaar onderzoek over de voorgenomen onteigening zal worden georganiseerd, dat er een decretale regeling is voorzien voor een verzoek tot zelfrealisatie en dat het definitieve onteigeningsbesluit aanvechtbaar is voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen (in plaats van de Raad van State).

De Vlaamse Regering moet nog een datum van inwerkingtreding bepalen.

Op 24 februari 2017 werd het Onteigeningsdecreet alvast door de Vlaamse Regering bekrachtigd en afgekondigd.