Naar een geharmoniseerd statuut van verzekeringstussenpersoon?

Momenteel wordt er een onderscheid gemaakt tussen verzekeringsmakelaars, niet-verbonden verzekeringsagenten en verbonden verzekeringsagenten.

  • Verzekeringsmakelaars zijn onafhankelijk en brengen verzekeringsnemers en verzekeringsondernemingen of verzekeringsondernemingen en herverzekeringsondernemingen in contact met elkaar.
  • Verzekeringsagenten daarentegen zijn als het ware verlengstukken van de verzekeringsondernemingen. Zij bemiddelen in naam en voor rekening van de verzekeringsonderneming.
  • De verbonden verzekeringsagent is een subcategorie van de verzekeringsagent. Deze verbindt zich ertoe exclusief te bemiddelen voor één verzekeringsonderneming of voor verschillende verzekeringsondernemingen die geen onderling concurrerende verzekeringsovereenkomsten aanbieden. Daarbij handelt hij onder de volledige en onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid van de verzekeringsonderneming.

Een wetsvoorstel van 19 juli 2017 heeft tot doel dit onderscheid weg te werken. Naar het voorbeeld van de Europese Richtlijn 2016/97 van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie, zou enkel nog gesproken worden van “verzekeringstussenpersonen”.

Daarbij maakt het wetsvoorstel nog wel een onderscheid met herverzekeringstussenpersonen, “gelet op de zeer specifieke branches”.

Een tweede wijziging die het wetsvoorstel beoogt, is dat een verzekeringstussenpersoon zich nog wel exclusief kan verbinden met een verzekeringsonderneming, maar dit kenbaar dient te maken aan zowel de FSMA als zijn klanten.

Een derde krachtlijn is dat de verzekeringstussenpersoon eveneens verplicht wordt te vermelden in zijn communicatiemiddelen van welke verzekeringsonderneming hij welke producten te koop aanbiedt.

Transparantie wordt bijgevolg vooropgesteld.

Tot slot zou een verzekeringstussenpersoon, of hij nu verbonden is met een verzekeringsonderneming of niet, zelf verantwoordelijk zijn voor zijn gedrag ten aanzien van de consument. Indien hij bijvoorbeeld de MiFID-regels niet naleeft, zal hij zijn aansprakelijkheid niet meer kunnen afwentelen op de verzekeringsonderneming. 

Momenteel is dit wetsvoorstel nog hangend. De bedoeling is dat de wet in werking zou treden op 1 januari 2018.

Schuermans advocaten volgt dit wetsvoorstel verder op.