Mr. Koen Van den Wyngaert publiceert over onteigeningen en het beginsel van de planologische neutraliteit

In het Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid (jaargang 2019, nr. 3, 299-302) schreef Mr. Koen Van den Wyngaert een noot onder een vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen van 8 maart 2019.

Daarin kwam door het beginsel van de planologische neutraliteit de netelige kwestie van het prijsverschil tussen enerzijds openbaar verkochte percelen en anderzijds onteigende percelen aan bod.

Dit beginsel houdt in dat bij de begroting van de onteigeningsvergoeding geen rekening wordt gehouden met de reden waarvoor er wordt onteigend.

De onteigende moest in die zaak aldus met lede ogen ondergaan hoe hij voor zijn percelen slechts een fractie kreeg van de waarde waarvoor de belendende percelen, die geen deel uitmaakten van de onteigening, openbaar verkocht werden.

Het beginsel van de planologische neutraliteit niet op zijn best.

Voor meer uitleg kan u steeds bij Schuermans advocaten terecht.