Mr. Koen Van den Wyngaert publiceert over advocatenkosten bij onteigeningen

In het Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid (TOO 2020, nr. 1, p. 116-121) schreef Mr. Koen Van den Wyngaert een noot onder het arrest nr. 192/2019 van het Grondwettelijk Hof van 28 november 2019.

In dit arrest werd geoordeeld dat niettegenstaande het feit dat de kosten van de technisch raadsman (bijvoorbeeld een landmeter / schatter van onroerende goederen) van de onteigende wél volledig vergoed worden, zulks niet het geval is voor diens advocatenkosten.

Het Grondwettelijk Hof volhardt alzo in de zienswijze dat de advocatenkosten geen deel uitmaken van de voorafgaande en billijke schadeloosstelling in de zin van artikel 16 van de Grondwet en dat een forfaitaire vergoeding voor dergelijke kosten kan volstaan.

Voor meer informatie kan u uiteraard bij ons terecht.