Inwerkingtreding nieuw erfrecht – verwerping of aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving nalatenschap enkel nog mogelijk voor notaris

De wet met betrekking tot de hervorming van het erfrecht van 31 juli 2017 werd op 1 september 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De inwerkingtreding van de wet volgt – op een paar uitzonderingen na - 1 jaar later, op 1 september 2018. Het nieuwe erfrecht zal van toepassing zijn op nalatenschappen die openvallen na die datum, ook voor reeds gedane schenkingen of reeds opgemaakte testamenten. Voor de belangrijkste wijzigingen aan het erfrecht kunnen wij verwijzen naar onze bijdrage hierover van 31 juli 2017 in onze nieuwsrubriek.

Tot en met 31 augustus 2018 bestaat wel de mogelijkheid om een verklaring af te leggen voor de notaris om te bepalen dat men onder oude regels wil blijven sorteren. Dat geldt dan wel voor alle reeds gedane schenkingen en kan niet per schenking worden bepaald.

Ten gevolge van de Potpourri V-wet is het sinds 3 augustus 2017 niet meer mogelijk een nalatenschap te verwerpen of te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving ter griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg waar de nalatenschap opengevallen is. Een dergelijke erfkeuze kan vanaf dan enkel nog worden gedaan door middel van een verklaring afgelegd ten overstaan van een notaris. De notaris zorgt dan voor het volbrengen van alle formaliteiten (publicatie in het Belgisch Staatsblad, …).