Het Future Risks Report van Axa van 30 oktober 2023: welke (verzekerings-)risico’s worden er in onze toekomst voorzien?

Klimaatverandering wordt zowel door de experten als door de bevraagde bevolking gezien als het hoogste risico. Gelet op de extreme weersomstandigheden die zich de laatste jaren steeds vaker voordoen, is dit ook niet verwonderlijk. De bevraagde experten menen dat de overheden onvoldoende voorbereid zijn op de complexe uitdagingen die klimaatverandering met zich mee zal brengen. Tekort aan middelen, gebrek aan coördinatie tussen overheden en met stakeholders, evenals moeilijk te voorspellen lange termijn effecten, verhinderen de uitvoering van een globaal actieplan.

Op de tweede plaats bij de bevraagde experten staan de cyber risico’s. Bij de bevraagde bevolking staat dit risico op de derde plaats. Digitalisering van de maatschappij is reeds langere tijd aan de gang doch kwam tijdens de coronapandemie in een stroomversnelling. Veel informatie wordt via elektronische weg uitgewisseld en opgeslagen, waardoor de gevolgen die een data lek met zich mee kan brengen grote proporties kunnen aannemen. Technologische middelen kunnen daarnaast ook worden ingezet voor oorlogsvoering of om de economie te destabiliseren. Ook phishing en identiteitsfraude zijn risico’s van de gedigitaliseerde maatschappij. Slechts 26 % van de bevraagde experten meent dat de overheden voldoende voorbereid zijn op deze cyber risico’s. Specifiek met betrekking tot risico’s verbonden aan de opkomst van artificiële intelligentie ligt dit cijfer nog veel lager. In dat verband meent maar 7 % van de bevraagde experten dat de overheden voldoende voorbereid zijn.

Opvallend is ook dat bij de bevraagde bevolking de perceptie van het risico op sociale spanningen zeer snel steeg in de peilingen, waar het dit jaar landde op de vierde plaats. Bij de experten staat dit risico op nummer 8. Zowel door de bevraagde bevolking als door de experten wordt aangevoeld dat de tegenstellingen en ongelijkheden in hun respectievelijke landen steeds groter worden waardoor men ook verwacht dat de sociale spanningen zullen toenemen. Vooral in Frankrijk en in de Verenigde staten werd dit zo aangevoeld. De bevraagde experten wijzen in deze context ook op economische en financiële risico’s die het gevolg kunnen zijn van stijgende sociale spanningen. Zij menen dat overheden het beste via transparante regulering deze risico’s kunnen mitigeren.

In de top 10 risico’s van de bevraagde experten worden verder nog vermeld: geopolitieke instabiliteit, artificiële intelligentie en big data, energie, natuurlijke grondstoffen, financiële stabiliteit, pandemieën en besmettelijke ziekten en macro-economische risico’s.

Hoewel het gevoel van persoonlijke kwetsbaarheid bij de bevraagde bevolking blijkt te zijn gestegen, blijkt anderzijds ook dat de bevraagde bevolking groot vertrouwen stelt in verzekeraars bij de beperking van deze risico’s. De risico’s die hierboven werden opgesomd, zijn voor een deel echter risico’s waarvan de exacte uitwerking of omvang nog niet gekend is of moeilijk te voorspellen is. Dit komt de verzekerbaarheid van deze risico’s niet ten goede. Om deze reden zetten verschillende verzekeraars dan ook in op preventie van de risico’s. Nieuwe technologieën, zoals deze die de impact van bepaalde extreme weersomstandigheden op de verzekeringnemers en op de algemene economie kunnen voorspellen, zorgen ervoor dat verzekeraars tijdig hun klanten kunnen informeren en adviseren omtrent de maatregelen die zij kunnen nemen ter voorkoming van het risico.

Schuermans advocaten staat ter uwer beschikking voor meer informatie.