Hervorming erfrecht

Er was reeds langer vraag naar een (globale) hervorming van het erfrecht. Op 20 juli 2017 werd die definitief goedgekeurd door het parlement.

Hieronder vindt u enkele van de belangrijkste wijzigingen:

- de reserve wordt beperkt tot de helft van de nalatenschap, ongeacht het aantal kinderen, zodat een erflater met meerdere kinderen over een groter deel van zijn vermogen zal kunnen beschikken tijdens zijn leven;

- kinderloze erflaters zullen hun ouders kunnen onterven; er komt wel een onderhoudsvordering opzichtens de kinderen wanneer de ouders behoeftig zijn;

- de reserve in natura wordt vervangen door een reserve in waarde; de inkorting zal tevens in waarde plaatsvinden;

- de inbreng zal eveneens in waarde dienen te gebeuren en dat zowel voor roerende als onroerende goederen aan de waarde op het ogenblik van de schenking (geïndexeerd tot aan de dag van het overlijden van de erflater);

- het principe dat een schenking als voorschot op erfenis gebeurt, blijft behouden voor een schenking aan een kind; een schenking aan een andere erfgenaam wordt behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling in de toekomst echter vermoed te zijn vrijgesteld van inbreng;

- de mogelijkheid wordt ingevoerd om een globale erfovereenkomst op te maken tussen ouders en alle erfgenamen in rechte neerdalende lijn: de nalatenschap kan op die manier reeds tijdens het leven van de erflater definitief worden geregeld. Daarbij dient geen rekening te worden gehouden met de reserve.

De wet werd nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Er wordt verwacht dat dat midden of eind augustus 2017 zal gebeuren. De meerderheid van de wijzigingen zal pas één jaar na publicatie in werking treden. De nieuwe wet zal vanaf dan ook automatisch van toepassing zijn op reeds gedane schenkingen of reeds opgemaakte testamenten wanneer de erflater overlijdt na de inwerkingtreding van de nieuwe regels. Tijdens de overgangsperiode van één jaar na de publicatie in het Belgisch Staatsblad kan er wel een verklaring worden afgelegd bij een notaris om te bepalen dat men onder de oude regels wil blijven ressorteren. Dat geldt dan voor alle reeds gedane schenkingen en kan niet per schenking worden bepaald.