Geen nieuwe WCO-aanvraag als het in de eerste WCO-procedure neergelegde reorganisatieplan niet volledig wordt uitgevoerd

In zijn vonnis van 28 september 2016 (R/16/38) heeft de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen geoordeeld dat uit artikel 23, §5, 2 lid van de Wet van 31 januari 2009 betreffende de Continuïteit van de Ondernemingen, zoals gewijzigd bij Wet van 27 mei 2013 (WCO), dient afgeleid te worden dat een nieuw reorganisatieplan een oud reorganisatieplan niet kan wijzigen en in die zin de schuldenaar niet kan terugkomen op de verworvenheden van de schuldeisers. Met andere woorden is dus geen nieuwe WCO-aanvraag mogelijk als het in de eerste WCO-procedure neergelegde reorganisatieplan niet volledig wordt uitgevoerd. Of nog: een tweede reorganisatieplan kan enkel betrekking hebben op schulden die ontstonden tijdens de uitvoeringsperiode van het eerst neergelegde reorganisatieplan.

Er anders over oordelen zou er daarenboven toe kunnen leiden dat de schuldenaar een carrousel aan WCO-aanvragen succesvol zou kunnen aanvragen, bijvoorbeeld in de hypothese dat de dubbele meerderheid in aantal schuldeisers en in bedragen van schuldvorderingen gehaald wordt door een conglomeraat van schuldeisers die aanleunen bij de economisch belanghebbenden van de schuldenaar-vennootschap. Dit zou kunnen leiden tot het eindeloos uitstellen van de betalingsafspraken van een deel van de schuldeisers.