Geen “supervoorrecht” voor fiscus na WCO

Krachtens artikel 37, 1e lid van de Wet van 31 januari 2009 betreffende de Continuïteit van de Ondernemingen, zoals gewijzigd bij Wet van 27 mei 2013 (WCO), worden schuldvorderingen die beantwoorden aan prestaties uitgevoerd tijdens de procedure van gerechtelijke reorganisatie door de medecontractant, en ongeacht of zij voortvloeien uit nieuwe verbintenissen van de schuldenaar of uit reeds bestaande overeenkomsten, als boedelschulden beschouwd, in een navolgende vereffening of faillissement in zoverre er een nauwe band bestaat tussen de beëindiging van de procedure en de collectieve procedure.

Deze regel versterkt het vertrouwen dat bij de contractanten van de schuldenaar moet gecreëerd worden om verder te blijven samenwerken en de slaagkansen van de gerechtelijke reorganisatie te bewerkstelligen. Indien de poging tot reorganisatie niet zou slagen, dan genieten deze schuldvorderingen een zgn. “superstatuut”. In dat geval zal de schuldeiser ten aanzien van de boedel opkomen als boedelschuldeiser, waardoor diens kansen op recuperatie van zijn schuldvordering aanzienlijk worden verhoogd.

De rechtspraak en rechtsleer zijn zeer verdeeld (geweest) omtrent dit voordeelsregime. In essentie bestaan twee strekkingen betreffende het lot van de schuldvorderingen van de fiscus, waarbij een eerste strekking de term boedelschuld in de zin van artikel 37 WCO ruim cq. extensief interpreteert terwijl een tweede strekking deze strikt cq. restrictief interpreteert.

In diens arresten van 27 maart 2015 (F.14.0141.N en F.14.0157.N) heeft het Hof van Cassatie zich thans aangesloten bij de strekking die een restrictieve interpretatie van artikel 37 WCO voorstaat.

Het Hof van Cassatie oordeelde dat de toepassing van artikel 37 WCO beperkt moet worden tot contractuele schuldvorderingen. Schuldvorderingen van de fiscus (bedrijfsvoorheffing / BTW) vloeien integendeel voort uit de wet en krijgen daarom niet het statuut van boedelschuld.

U kunt de volledige bijdrage van onze medewerker, Mr. Ben De Groof, omtrent Artikel 37 WCO en de recente (Cassatie)rechtspraak dienaangaande raadplegen in het Rechtskundig Weekblad 2015-2016, nr. 29 van 19 maart 2016 (www.rw.be).

Schuermans Advocaten begeleidt U graag mocht U te maken krijgen met enige insolventieprocedure, als zijnde schuldeiser dan wel schuldenaar.