Gedragscode voor inducements in verzekeringsdistributie

Het KB van 17 juni 2019 tot goedkeuring van de gedragscode voor inducements voor levens- en niet-levensverzekeringen is in werking getreden op 1 juli 2019. Inducements zijn voordelen die verzekeraars geven aan distributeurs voor het aanbrengen van klanten, zoals evenementen en reizen.

Na implementatie van de Richtlijn Verzekeringsdistributie (IDD) werd een nieuw artikel 287 toegevoegd aan de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Krachtens dit artikel dienden de representatieve organisaties van de verzekeringssector een gedragscode uit te werken die minstens (1) de criteria bepaalt om te beoordelen of ondernemingen die inducements ontvangen, voldoen aan de verplichtingen om op eerlijke, billijke en professionele wijze te handelen in het belang van de klant en (2) een niet-exhaustieve lijst van inducements bepaalt die zijn verboden.

Artikel 1 van de gedragscode van 17 juni 2019 omkadert twee algemene principes die te allen tijde gerespecteerd moeten worden.

Ten eerste volgt uit de principes inzake belangenconflicten dat de klant centraal staat. De tussenpersoon mag er niet toe worden aangezet om een product te verkopen dat niet tegemoetkomt aan de verlangens en behoeften van een klant.

Ten tweede moeten vergoedingen volgens het principe van proportionaliteit redelijk zijn gelet op de dienstverlening van de tussenpersoon.

De gedragscode bepaalt verder een aantal specifieke regels voor niet monetaire vergoedingen, meer bepaald voor opleidingsseminaries en voor events, zoals sportieve, culturele, muzikale en gastronomische evenementen. Opleidingsseminaries mogen maximaal drie dagen en twee nachten duren, moeten plaatsvinden op het Europese continent, mogen niet gekoppeld zijn aan bepaalde tegenprestaties die aanleiding zouden kunnen geven tot een belangenconflict en moeten per halve dag minstens twee uur opleiding bevatten waarbij die opleiding erkend moet zijn door de FSMA. Partners en familieleden mogen niet uitgenodigd worden of aanwezig zijn.

Evenementen mogen niet langer duren dan twee dagen en één nacht en moeten doorgaan op het Europese continent. De deelname aan evenementen mag niet afhankelijk gemaakt worden van criteria die aanleiding zouden kunnen geven tot een belangenconflict.

De niet-exhaustieve lijst van verboden inducements bevat reizen, opleidingsseminaries en events die niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden en incentives voor een beperkte periode per product of voor een zeer nauwgedefinieerde categorie van producten indien tussen de tussenpersoon en de klant een relatie van beleggingsadvies bestaat. Omtrent laatstgenoemde incentives bepaalt de gedragscode dat commerciële acties voor tak 23 producten mogelijk zijn voor zover de verzekeraar voor alle "types" klanten een passend tak 23 product heeft.

Indien U vragen heeft over inducements en de gedragscode, helpt Schuermans advocaten U graag verder.