Elektronisch aanvragen en verkrijgen van hypothecaire getuigschriften

De FOD Financiën stelt een applicatie ter beschikking die het mogelijk maakt elektronisch hypothecaire getuigschriften aan te vragen en te verkrijgen. Op dit ogenblik wordt daarin enkel voorzien voor notarissen en geregistreerde gebruikers. Met deze laatste categorie worden mensen beoogd die regelmatig aanvragen doen, zoals bv. gerechtsdeurwaarders. Zij dienen daartoe wel een overeenkomst te sluiten met de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie.

Via deze applicatie kunnen zowel oorspronkelijke als aanvullende hypothecaire getuigschriften worden aangevraagd en afgeleverd. De aanvullende hypothecaire getuigschriften kunnen zowel geautomatiseerd als manueel worden aangemaakt. Dat laatste is enkel het geval wanneer de complexiteit van het afgeleverde geautomatiseerde aanvullende hypothecair getuigschrift dat verantwoordt. Er dient dus steeds eerst een geautomatiseerd aanvullend getuigschrift te worden aangevraagd en dat binnen de 6 maanden na de aflevering van het oorspronkelijk hypothecair getuigschrift.

De hypothecaire getuigschriften (ook de manueel aanvullende hypothecaire getuigschriften) en inlichtingen worden eveneens via de applicatie van FOD Financiën elektronisch afgeleverd. Op die manier zou de aflevering daarvan een stuk sneller moeten verlopen.

Hypothecaire inlichtingen die elektronisch worden verstrekt, hebben hetzelfde officiële karakter als inlichtingen die op papier worden verstrekt. Een hypothecair getuigschrift kan via de applicatie niet tezamen worden aangevraagd met een kopie of een uittreksel.

In geval van overmacht of een technische storing kunnen de hypothecaire inlichtingen nog steeds op papier worden aangevraagd of door middel van een elektronische aanvraag gestuurd naar een beveiligde elektronische brievenbus van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. De aflevering gebeurt dan wel via de applicatie. In geval van overmacht of technische storing bij het afleveren van de inlichtingen, dan gebeurt de aflevering op papier of via de beveiligde elektronische brievenbus van de Administratie.

Het KB van 11 november 2019 betreffende het aanvragen door notarissen en geregistreerde gebruikers van hypothecaire inlichtingen en het afleveren ervan door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie treedt in werking op 1 januari 2020. Het is enkel van toepassing op aanvragen van oorspronkelijke hypothecaire getuigschriften, kopieën of uittreksels die hierna worden gedaan en op de aanvragen van geautomatiseerde of manuele aanvullende hypothecaire getuigschriften die daaruit volgen.