Een omgevingsambtenaar overschrijdt zijn bevoegdheid als hij inhoudelijke beoordelingsmotieven weerhoudt om een omgevingsvergunningsaanvraag onvolledig en onontvankelijk te verklaren

In casu werd een aanvraag tot afgifte van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van een perceel in twee loten aangevraagd, zonder uitvoering van wegeniswerken.

De omgevingsambtenaar besloot de aanvraag onvolledig te verklaren en de vergunningsprocedure definitief stop te zetten. De aanvrager kon een nieuw dossier indienen en de ontbrekende dossierstukken toevoegen.

Het hoofdargument van de omgevingsambtenaar voor deze beslissing bestond erin dat het aanvraagdossier niet voldeed aan de vereisten van een omgevingsaanvraag voor het verkavelen van gronden mét wegenisaanleg en er derhalve een wegenisdossier ontbrak in het aanvraagdossier. De gemeente zou op de projectlocatie geen private aansluitingen op de bestaande wegenis toestaan. 

Daarnaast verwees de omgevingsambtenaar ook nog naar een ontbrekende overeenkomst met betrekking tot de overname van een reststrook en een verkeerde vermelding van een straatnaam op het verkavelingsplan.

De RvVb oordeelde in zijn arrest van 9 februari 2023 (RvVb-A-2223-0528) dat aangezien er in casu een verkavelingsaanvraag zonder wegenwerken was ingediend, het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek, zoals voorzien in het Omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014 en het Uitvoeringsbesluit van 27 november 2015, niet mag worden gevoerd op basis van de vereisten voor de dossiersamenstelling van toepassing voor aanvragen met wegenwerken.

De aanvraag dient met ander woorden te worden beoordeeld zoals ze werd ingediend en niet zoals de omgevingsambtenaar denkt dat ze, op basis van de feitelijke en inhoudelijke beoordeling van het dossier, had moeten ingediend worden.

De vraag of het project aan een voldoende uitgeruste weg ligt en derhalve al dan niet wegenwerken vereist, maakt deel uit van het onderzoek ten gronde en betreft een inhoudelijke beoordeling die toekomt aan de bevoegde vergunningverlenende overheid, in casu het college van burgemeester en schepenen (CBS). Dit geldt eveneens voor de beoordeling of op de projectlocatie een eventuele private aansluiting op de bestaande wegenis zou kunnen worden toegestaan.

Door er anders over te oordelen, oordeelde de RvVb dat de omgevingsambtenaar op de beslissing van het CBS vooruit liep en zijn bevoegdheid overschreed.

Aan de motieven betreffende het ontbreken van een overnameovereenkomst van de reststrook en de verkeerde straatnaamvermelding op het verkavelingsplan, maakte de RvVb weinig woorden vuil.

Uit het dossier bleek immers dat er geen reststrook toebehorende aan de verkavelaar was en derhalve dit onderdeel van de beslissing van de omgevingsambtenaar gebaseerd was op een feitelijk onjuist motief.

Een verkeerde straatnaamvermelding op een plan beoordeelde de RvVb als een materiële vergissing dat geen motief uitmaakt om een aanvraag onvolledig te verklaren.

De ijverige omgevingsambtenaar is gewaarschuwd.

Voor meer informatie kan u Schuermans advocaten contacteren.