De werkgever mag privéberichten op bedrijfsgerelateerde account controleren

Een Roemeense werknemer had op verzoek van zijn werkgever een Yahoo Messenger account gecreëerd om te antwoorden op vragen van klanten. De werkgever monitorde gedurende een week de communicatie via deze account. Daaruit bleek dat de werknemer de account ook gebruikte voor persoonlijke doeleinden, zo onder meer voor communicatie met zijn broer en verloofde.

De werknemer werd ontslagen op basis van een inbreuk op het intern reglement van het bedrijf waarin onde rmeer was voorzien dat het gebruik van computers voor persoonlijke doeleinden strikt verboden is. De werknemer vocht het ontslag aan, maar werd afgewezen door de Roemeense hoven en rechtbanken. De werknemer trok daarop naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

In een arrest van 12 januari 2016 oordeelde het Hof dat er in de gegeven omstandigheden geen sprake is van een inbreuk op artikel 8 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens dat bescherming van de privacy garandeert. Het Hof verwees daarbij naar volgende elementen:

  • de monitoring was gebaseerd op het feit dat de werkgever ervan uitging dat de Yahoo Messenger account enkel werd gebruikt voor beroepsmatige activiteiten, daarom was de toegang daartoe volgens het Hof legitiem;
  • de inhoud van de berichten was niet determinerend voor de beslissing van de Roemeense hoven en rechtbanken;
  • het is niet onredelijk voor een werkgever om te controleren of de werknemer gedurende de werkuren professionele taken uitvoert;
  • er werden geen andere gegevens of documenten op de computer van de werknemer gecontroleerd.

Het evenwicht tussen de rechten van de werkgever en de eerbiediging van de privacy blijft evenwel een delicate oefening.

Belangrijk is duidelijk vast te leggen onder welke voorwaarden een werknemer al dan niet de computers en het netwerk van de werkgever mag gebruiken voor persoonlijke doeleinden.

Het blijft verder hoe dan ook aangewezen om werknemers voorafgaandelijk duidelijk te informeren dat hun surfgedrag en emailverkeer kan gemonitord worden.

Schuermans advocaten helpt U graag bij het uitwerken van een privacy policy.