De vordering tot wederoverdracht in onteigeningszaken is een zakelijke vordering

In de tweede editie van 2020 van het Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed verscheen het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 4 maart 2019.

De vordering tot wederoverdracht stond daarin centraal. Dit is de vordering die kan worden ingesteld ingeval de onteigenende overheid nalaat het onteigeningsdoel te realiseren.

De appelrechters oordeelden dat de vordering tot wederoverdracht verjaart overeenkomstig artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek. Het betreft aldus een zakelijke vordering waarop de dertigjarige verjaringstermijn van toepassing is.

In de noot (p. 172-176) bespreekt Mr. Koen Van den Wyngaert de aard van deze vordering en betrekt hij de kenmerken ervan op het verjaringsregime van persoonlijke versus zakelijke rechten.

Voor meer informatie mag u uiteraard Schuermans advocaten contacteren.