De verkoop van aandelen van een kasgeldvennootschap is op zich niet onrechtmatig

Bij arrest van 28 september 2016 oordeelde de 9de kamer in het Hof van Beroep te Antwerpen (2015/CO/879 en 2016/CO/143) andermaal dat de verkoop van aandelen van een kasgeldvennootschap op zich niet onrechtmatig is.

Bij een frauduleuze kasgeldconstructie vertonen de diverse overeenkomsten echter een gesimuleerd karakter en worden liquide middelen gecreëerd in hoofde van de kasgeldvennootschap, die vervolgens via een aantal transacties uit de vennootschap worden gehaald, waarbij men niet de bedoeling heeft om de verschuldigde belasting te betalen.

In een eerste fase wordt het handelsfonds verkocht, zodat er een kasgeldvennootschap ontstaat. De aandelen van de kasgeldvennootschap worden vervolgens verkocht. De verkoopprijs van de aandelen wordt gefinancierd met de liquide middelen van de kasgeldvennootschap zelf. Van het saldo van het kasgeld worden aan de diverse tussenpersonen commissies betaald. Bij de verkoopprijs van de aandelen van de kasgeldvennootschap wordt onvoldoende rekening gehouden met de latente belastingschuld die de kasgeldvennootschap heeft op de gerealiseerde meerwaarde. Omdat de liquide middelen uit de kasgeldvennootschap zijn gehaald, is de kasgeldvennootschap niet in staat om de verschuldigde belastingen te voldoen. De kasgeldvennootschap wordt overgelaten aan een stroman en gaat uiteindelijk failliet.

Voormeld gesimuleerd karakter ligt voor en de overeenkomst is zodoende geveinsd cq. fictief indien de inhoud ervan niet overeenkomt met de werkelijke wil van partijen. Indien de prijs van de aandelenverkoop wordt betaald met middelen die in feite bekomen worden uit de te verkopen vennootschap zelf, is er geen sprake van een werkelijke wil om het goed over te dragen tegen betaling van de overeengekomen prijs zoals in de overeenkomst beschreven wordt, doch wordt de overeenkomst gebruikt om de werkelijke wil in hoofde van de betrokkenen, onder meer het wegmaken van de intrinsieke waarde van het te verkopen goed en het ontduiken van verschuldigde belastingen, te verdoezelen.