De ontslagen bestuurder heeft geen recht op vergoeding

In zijn arrest van 11 februari 2016 (2014/AR/563) heeft het Hof van Beroep Antwerpen bevestigd dat het mandaat van bestuurder van een NV ad nutum herroepbaar is door de algemene vergadering van aandeelhouders (Artikel 518 § 3 W.Venn.) en dat zijn afzetting niet moet worden gemotiveerd.  Het gevolg daarvan is dat het ontslag als bestuurder op zich geen aanleiding vormt tot schadevergoeding.  Hiertoe is vereist dat dit ontslag zou geschieden in kennelijk foutieve omstandigheden of met uitzonderlijke begeleidende omstandigheden gepaard zou gaan.  In casu achtte het Hof deze niet bewezen.