De IOS-procedure is sinds 1 oktober opengesteld voor bepaalde buitenlandse ondernemingen

Onbetwiste geldschulden kunnen sedert 2016 via de IOS-procedure (IOS = invordering onbetwiste geldschulden) op een eenvoudige manier worden ingevorderd zonder gerechtelijke tussenkomst. Bijzonder aan deze procedure is dat de schulden worden ingevorderd via de gerechtsdeurwaarder op verzoek van de advocaat van de schuldeiser.

Opdat de IOS-procedure kan worden toegepast, dient te zijn voldaan aan de voorwaarden opgenomen in artikel 1394/20 van het Gerechtelijk Wetboek, zondermeer dat het een geldschuld dient te betreffen die voortvloeit uit een contractuele relatie, dat de schuldvordering onbetwist dient te zijn, dat het een handeling betreft die verricht is in het kader van de activiteit(en) van een onderneming, dat de betrokken schuldenaar niet failliet werd verklaard, …

Tot voor kort was één van de voorwaarden eveneens dat de schuldeiser alsook de schuldenaar beiden dienden ingeschreven te zijn in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO). Deze voorwaarde bracht met zich mee dat de IOS-procedure in principe niet kon worden toegepast als één van de betrokken ondernemingen een buitenlandse onderneming is.

Teneinde deze procedure ruimer toepasbaar te maken, werd het Koninklijk Besluit van 17 augustus 2018 tot uitvoering van artikel 1394/20, 2° in fine, ingevoerd. Dit Koninklijk Besluit bepaalt dat een inschrijving in een aantal Europese ondernemingsbanken wordt gelijkgesteld met een inschrijving in de KBO.

Onderstaande Europese registers worden geacht gelijkwaardig te zijn met de KBO:

  • Voor Nederland: “het Handelsregister”;
  • Voor Frankrijk: “Le Registre du commerce et des sociétés”;
  • Voor Duitsland: “das Handelsregister”;
  • Voor Luxemburg: “Le Registre de commerce et des sociétés”;
  • Voor Italië: “Il Registro delle Imprese”;
  • Voor Spanje: “El Registro Mercantil”;
  • Voor Oostenrijk: “das Firmenbuch”.

Het nieuwe Koninklijk Besluit is in werking getreden op 1 oktober 2018.

De IOS-procedure kan aldus vanaf voormelde datum tevens worden toegepast op de invordering van onbetwiste contractuele geldschulden indien de schuldeiser en schuldenaar ingeschreven zijn één van de zeven voormelde Europese ondernemingsbanken of de KBO.

Schuermans advocaten helpt U graag verder indien U hieromtrent verdere vragen heeft.