Codextrein gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Vandaag, op 20 december 2017, werd de zogenaamde ‘Codextrein’ gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Het gros van de nieuwe bepalingen treedt in werking op 30 december 2017. De overige bepalingen treden later en gefaseerd in werking.

Enkele opvallende wijzingen zijn de volgende:

  • De ruimtelijke uitvoeringsplannen worden voortaan ruimtelijke beleidsplannen die bestaan uit een strategische visie en één of meer beleidskaders.
  • In functie van het streven naar meer ruimtelijk rendement wordt een regeling voorzien om af te wijken van oude verkavelingsvoorschriften alsook om verouderde inrichtingsvoorschriften te wijzigen.
  • De verruiming van de toegang tot een planologisch attest voor bepaalde tuincentra.
  • Een versoepeling van de interpretatie van het bestemmingsvoorschrift landschappelijk waardevol agrarisch gebied.
  • De beperking van de beroepsmogelijkheid tegen de beslissing in eerste administratieve aanleg over een omgevingsvergunningsaanvraag tot zij die bezwaar hebben ingediend tijdens het openbaar onderzoek, behoudens vier limitatief opgesomde uitzonderingen.
  • De mogelijkheid om een verlenging van de vervaltermijn van de omgevingsvergunning met twee jaar te bekomen indien de niet-verwezenlijking het gevolg is van overmacht.

Een oplijsting van de krachtlijnen van de wijzigingen vindt u hier.

Schuermans advocaten volgt de implementatie van deze regelgeving op en staat u graag te woord indien u hierbij vragen zou hebben.